Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2667(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0607/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2016 - 9.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0223

Proces-verbal
Joi, 12 mai 2016 - Strasbourg

9.6. Statutul de economie de piață al Chinei (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 și B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0604/2016

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0605/2016

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0607/2016

(care înlocuiește B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 și B8-0612/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête și Artis Pabriks, în numele Grupului PPE;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho și Karoline Graswander-Hainz, în numele Grupului S&D;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE;

—   Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Helmut Scholz și Barbara Spinelli.

Adoptat (P8_TA(2016)0223)

(Propunerea de rezoluție B8-0610/2016 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate