Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2667(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0607/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2016 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0223

Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg

9.6. Štatút trhového hospodárstva Číny (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 a B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA B8-0604/2016

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0605/2016

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0607/2016

(nahrádzajúci B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 a B8-0612/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête a Artis Pabriks, v mene skupiny PPE;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho a Karoline Graswander-Hainz, v mene skupiny S&D;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen a Pavel Telička, v mene skupiny ALDE;

—   Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE;

—   Helmut Scholz a Barbara Spinelli.

Prijatý (P8_TA(2016)0223)

(Návrh uznesenia B8-0610/2016 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia