Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν η Πρόεδρος, μετά από την παρέμβαση της Krisztina Morvai, η Krisztina Morvai και η Πρόεδρος.

Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei και Seán Kelly

Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr και Stanislav Polčák

Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins και Seán Kelly

Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin και Seán Kelly

Έκθεση Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin και Seán Kelly

Έκθεση Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly και Csaba Sógor.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου