Index 
Notulen
PDF 269kWORD 200k
Donderdag 12 mei 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (debat)
 7.Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
8.1.Krim-Tataren
  
8.2.Gambia
  
8.3.Djibouti
 9.Stemmingen
  
9.1.Krim-Tataren (stemming)
  
9.2.Gambia (stemming)
  
9.3.Djibouti (stemming)
  
9.4.Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen * (stemming)
  
9.5.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (stemming)
  
9.6.De markteconomiestatus van China (stemming)
  
9.7.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (stemming)
  
9.8.Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (stemming)
  
9.9.Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (stemming)
  
9.10.Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Leningen in buitenlandse valuta (debat)
 14.Motie van afkeuring jegens de Commissie
 15.Leningen in buitenlandse valuta (voortzetting van het debat)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.45 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2015/012 BE/Henegouwenmachines- (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (05748/2016 - C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))+

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (B8-0494/2016)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over veiligheid op het werk (B8-0496/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de doeltreffendheid van havens (B8-0497/2016)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over de richtlijn inzake gedetacheerde werknemers (B8-0498/2016)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het akkoord tussen de EU en Turkije (B8-0499/2016)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over brancheorganisaties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1308/2013 (B8-0500/2016)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over een centraal register van radicale imams (B8-0501/2016)

verwezen naar

ten principale :

LIBE


3. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 10 mei 2016

(*) Naam vertrouwelijk.

(*) (nr. 1431/2015); (*) (nr. 0327/2016); Serge Le Queau (nr. 0328/2016); (*) (nr. 0329/2016); (*) (nr. 0330/2016); (*) (nr. 0331/2016); (*) (nr. 0332/2016); (*) (nr. 0333/2016); Carla Maggioli (nr. 0334/2016); (*) (nr. 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (nr. 0336/2016); (*) (nr. 0337/2016); (*) (nr. 0338/2016); Felix Fru Mukong (nr. 0339/2016); (*) (nr. 0340/2016); (*) (nr. 0341/2016); (*) (nr. 0342/2016); (*) (nr. 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (nr. 0344/2016); (*) (nr. 0345/2016); (*) (nr. 0346/2016); (*) (nr. 0347/2016); (*) (nr. 0348/2016); (*) (nr. 0349/2016); (*) (nr. 0350/2016); (*) (nr. 0351/2016); (*) (nr. 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (nr. 0353/2016); Christos Marazopoulos (nr. 0354/2016); Cristian Florin Frant (nr. 0355/2016); (*) (nr. 0356/2016); (*) (nr. 0357/2016); (*) (nr. 0358/2016); (*) (nr. 0359/2016); (*) (nr. 0360/2016); (*) (nr. 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (nr. 0362/2016); (*) (nr. 0363/2016); (*) (nr. 0364/2016); (*) (nr. 0365/2016); (*) (nr. 0366/2016); (*) (nr. 0367/2016); (*) (nr. 0368/2016); César-Javier Palacios (nr. 0369/2016); (*) (nr. 0370/2016); (*) (nr. 0371/2016); (*) (nr. 0372/2016); (*) (nr. 0373/2016); José Viñuela R. (nr. 0374/2016); (*) (nr. 0375/2016); Danil Sayfullin (nr. 0376/2016); (*) (nr. 0377/2016); (*) (nr. 0378/2016); (*) (nr. 0379/2016); Jitka Fialova (nr. 0380/2016); (*) (nr. 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (nr. 0382/2016); (*) (nr. 0383/2016); (*) (nr. 0384/2016); Robert Claesen (nr. 0385/2016); Patrick Robinson (nr. 0386/2016); Richard Vlăsceanu (nr. 0387/2016); (*) (nr. 0388/2016); Francesco Orbitello (nr. 0389/2016); (*) (nr. 0390/2016); (*) (nr. 0391/2016); (*) (nr. 0392/2016); Gabriela Papadopova (nr. 0393/2016); (*) (nr. 0394/2016); (*) (nr. 0395/2016); Alessandro Riccomini (nr. 0396/2016); Susana Eder (42 signatures) (nr. 0397/2016); (*) (nr. 0398/2016); (*) (nr. 0399/2016); (*) (nr. 0400/2016); (*) (nr. 0401/2016); (*) (nr. 0402/2016); Thomas Daub (nr. 0403/2016); (*) (nr. 0404/2016); (*) (nr. 0405/2016); (*) (nr. 0406/2016); (*) (nr. 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (nr. 0408/2016); (*) (nr. 0409/2016); (*) (nr. 0410/2016); Davide Barnaba (nr. 0411/2016); (*) (nr. 0412/2016); (*) (nr. 0413/2016); (*) (nr. 0414/2016).


4. Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000052/2016) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Het debat heeft op 9 mei 2016 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 9.5.2016).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Alain Cadec, namens de Commissie PECH, over de traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 12.5.2016.


5. Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (2016/2696(RSP))

Het debat heeft plaatsgehad op 10 mei 2016 (punt 14 van de notulen van 10.5.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan en Arne Lietz, namens de S&D-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Paavo Väyrynen, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over de follow-up van en de stand van zaken met betrekking tot Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 12.5.2016.


6. Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (debat)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG [2015/2097(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iratxe García Pérez (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Monika Vana, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius en Javi López.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Siôn Simon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Maria Arena.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 12.5.2016.


7. Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief [2015/2118(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Malin Björk (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE).

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel en Iliana Iotova.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Rosa Estaràs Ferragut.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Catherine Bearder.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 12.5.2016.


8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 11.5.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Krim-Tataren

Ontwerpresoluties B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 en B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor en Monica Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Ilhan Kyuchyuk.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 12.5.2016.


8.2. Gambia

Ontwerpresoluties B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 en B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský en Hilde Vautmans lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 12.5.2016.


8.3. Djibouti

Ontwerpresoluties B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 en B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat en Mariya Gabriel lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie.

Javier Nart licht een ontwerpresolutie toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Seán Kelly en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno en Cécile Kashetu Kyenge.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 12.5.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).


VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Krim-Tataren (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 en B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0582/2016

(ter vervanging van B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 en B8-0592/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor en Kinga Gál, namens de PPE-Fractie;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho en Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0218)

(Ontwerpresoluties B8-0585/2016 en B8-0589/2016 komen te vervallen.)


9.2. Gambia (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 en B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0591/2016

(ter vervanging van B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 en B8-0602/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere en Ramona Nicole Mănescu, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0219)


9.3. Djibouti (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 en B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0594/2016

(ter vervanging van B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 en B8-0603/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere en Lara Comi, namens de PPE-Fractie;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0220)


9.4. Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0221)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0221)


9.5. Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0222)


9.6. De markteconomiestatus van China (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 en B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0604/2016

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0605/2016

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0607/2016

(ter vervanging van B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 en B8-0612/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête en Artis Pabriks, namens de PPE-Fractie;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho en Karoline Graswander-Hainz, namens de S&D-Fractie;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie;

—   Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Helmut Scholz en Barbara Spinelli.

Aangenomen (P8_TA(2016)0223)

(Ontwerpresolutie B8-0610/2016 komt te vervallen.)


9.7. Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0224)


9.8. Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0225)


9.9. Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG [2015/2097(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0226)

Het woord werd gevoerd door:

Maria Arena, die een mondeling amendement op paragraaf 22 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


9.10. Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief [2015/2118(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0227)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door de Voorzitter naar aanleiding van de woorden van Krisztina Morvai, Krisztina Morvai en de Voorzitter.

Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei en Seán Kelly

De markteconomiestatus van China - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr en Stanislav Polčák

Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins en Seán Kelly

Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin en Seán Kelly

Verslag Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin en Seán Kelly

Verslag Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly en Csaba Sógor.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Leningen in buitenlandse valuta (debat)

Verklaring van de Commissie: Leningen in buitenlandse valuta (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Cătălin Sorin Ivan, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák en Seán Kelly.

(Het debat wordt onderbroken.)

(Voortzetting van het debat: punt 15 van de notulen van 12.5.2016)


14. Motie van afkeuring jegens de Commissie

De Voorzitter deelt mede dat hij, overeenkomstig artikel 119 van het Reglement, een motie van afkeuring jegens de Commissie heeft ontvangen (B8-0621/2016), die is ingediend door meer dan een tiende van de leden van het Parlement.

Het debat over deze motie van afkeuring zal plaatsvinden tijdens de volgende vergaderperiode.


15. Leningen in buitenlandse valuta (voortzetting van het debat)

Verklaring van de Commissie: Leningen in buitenlandse valuta (2016/2704(RSP))

(Begin van het debat: punt 13 van de notulen van 12.5.2016)

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Hill.

Het debat wordt gesloten.


16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4.5.2016)

Commissie INTA

- Evaluatie van de externe aspecten van douanewerking en -beheer als instrument om de handel te bevorderen en illegale handel te bestrijden (2016/2075(INI))
(advies: EMPL, ITRE, CONT)

Commissie ENVI

- EU-Actieplan tegen tegen de handel in wilde dieren en planten (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(advies: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

Commissie AGRI

- Verantwoordelijk bezit en verzorging van paardachtigen (2016/2078(INI))

- Minimumnormen voor de bescherming van tamme konijnen (2016/2077(INI))

Commissie PECH

- Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee (2016/2079(INI))
(advies: EMPL)

Commissie JURI

- Belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren (2016/2080(INI))
(advies: CONT)

Aanwijzing commissies (article 53 du règlement)

Commissie INTA

- Opstellen van regels voor het op de markt brengen van kunstmestproducten met een EG label (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
verwezen naar ten principale: IMCO
advies: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

Commissie ENVI

- Logistiek in de EU en multimodaal vervoer in de nieuwe TEN-T corridors (2015/2348(INI))
verwezen naar ten principale: TRAN
advies: ENVI

Commissie AFCO

- Uitvoeringsverslag Europa voor burgers (2015/2329(INI))
verwezen naar ten principale: CULT
advies: AFCO, BUDG

commissies JURI, IMCO

- Grensoverschrijdende overdraagbaarheid van diensten inzake online-inhoud in de interne markt (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
verwezen naar ten principale: JURI (artikel 54 van het Reglement)
advies: ITRE, LIBE, CULT (artikel 54 van het Reglement), IMCO (artikel 54 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4/5/2016)

Commissie REGI (artikel 54 van het Reglement)

- Vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(advies: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON (artikel 54 van het Reglement))

Wijziging titel
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4.5.2016)

Commissie EMPL
- Nieuwe titel van initiatiefverslag INI 2015/2222: "Werknemersvertegenwoordiging in de toezichthoudende en leidinggevende organen van ondernemingen in Europa"


17. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 25 mei 2016 en 26 mei 2016.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 15.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid