Indeks 
Protokół
PDF 270kWORD 213k
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (złożone projekty rezolucji)
 5.Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (złożone projekty rezolucji)
 6.Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (debata)
 7.Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Tatarzy krymscy
  8.2.Gambia
  8.3.Dżibuti
 9.Głosowanie
  9.1.Tatarzy krymscy (głosowanie)
  9.2.Gambia (głosowanie)
  9.3.Dżibuti (głosowanie)
  9.4.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)
  9.5.Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (głosowanie)
  9.6.Status gospodarki rynkowej Chin (głosowanie)
  9.7.Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (głosowanie)
  9.8.Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (głosowanie)
  9.9.Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (głosowanie)
  9.10.Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Pożyczki w walutach obcych (debata)
 14.Wotum nieufności dla Komisji
 15.Pożyczki w walutach obcych (ciąg dalszy debaty)
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.45.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

EMPL, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (zmiana mechanizmu zawieszającego) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (B8-0494/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa w pracy (B8-0496/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wydajności portów (B8-0497/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych (B8-0498/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia między UE a Turcją (B8-0499/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie organizacji międzybranżowych według rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (B8-0500/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand i Matteo Salvini. Projekt rezolucji w sprawie prowadzenia centralnego rejestru danych radykalnych imamów (B8-0501/2016)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE


3. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 10 maja 2016 r.

(*) Nazwisko poufne.

(*) (nr 1431/2015); (*) (nr 0327/2016); Serge Le Queau (nr 0328/2016); (*) (nr 0329/2016); (*) (nr 0330/2016); (*) (nr 0331/2016); (*) (nr 0332/2016); (*) (nr 0333/2016); Carla Maggioli (nr 0334/2016); (*) (nr 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (nr 0336/2016); (*) (nr 0337/2016); (*) (nr 0338/2016); Felix Fru Mukong (nr 0339/2016); (*) (nr 0340/2016); (*) (nr 0341/2016); (*) (nr 0342/2016); (*) (nr 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (nr 0344/2016); (*) (nr 0345/2016); (*) (nr 0346/2016); (*) (nr 0347/2016); (*) (nr 0348/2016); (*) (nr 0349/2016); (*) (nr 0350/2016); (*) (nr 0351/2016); (*) (nr 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (nr 0353/2016); Christos Marazopoulos (nr 0354/2016); Cristian Florin Frant (nr 0355/2016); (*) (nr 0356/2016); (*) (nr 0357/2016); (*) (nr 0358/2016); (*) (nr 0359/2016); (*) (nr 0360/2016); (*) (nr 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (nr 0362/2016); (*) (nr 0363/2016); (*) (nr 0364/2016); (*) (nr 0365/2016); (*) (nr 0366/2016); (*) (nr 0367/2016); (*) (nr 0368/2016); César-Javier Palacios (nr 0369/2016); (*) (nr 0370/2016); (*) (nr 0371/2016); (*) (nr 0372/2016); (*) (nr 0373/2016); José Viñuela R. (nr 0374/2016); (*) (nr 0375/2016); Danil Sayfullin (nr 0376/2016); (*) (nr 0377/2016); (*) (nr 0378/2016); (*) (nr 0379/2016); Jitka Fialova (nr 0380/2016); (*) (nr 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (nr 0382/2016); (*) (nr 0383/2016); (*) (nr 0384/2016); Robert Claesen (nr 0385/2016); Patrick Robinson (nr 0386/2016); Richard Vlăsceanu (nr 0387/2016); (*) (nr 0388/2016); Francesco Orbitello (nr 0389/2016); (*) (nr 0390/2016); (*) (nr 0391/2016); (*) (nr 0392/2016); Gabriela Papadopova (nr 0393/2016); (*) (nr 0394/2016); (*) (nr 0395/2016); Alessandro Riccomini (nr 0396/2016); Susana Eder (42 podpisy) (nr 0397/2016); (*) (nr 0398/2016); (*) (nr 0399/2016); (*) (nr 0400/2016); (*) (nr 0401/2016); (*) (nr 0402/2016); Thomas Daub (nr 0403/2016); (*) (nr 0404/2016); (*) (nr 0405/2016); (*) (nr 0406/2016); (*) (nr 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (nr 0408/2016); (*) (nr 0409/2016); (*) (nr 0410/2016); Davide Barnaba (nr 0411/2016); (*) (nr 0412/2016); (*) (nr 0413/2016); (*) (nr 0414/2016).


4. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000052/2016), które skierował Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i sprzedaży detalicznej (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Debata odbyła się dnia 9 maja 2016 r. (pkt 17 protokołu z dnia 9.5.2016).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, w sprawie identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury w restauracjach i handlu detalicznym (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Głosowanie: pkt 9.5 protokołu z dnia 12.5.2016.


5. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (2016/2696(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 maja 2016 r. (pkt 14 protokołu z dnia 10.5.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan i Arne Lietz, w imieniu grupy S&D, Nirj Deva, w imieniu grupy ECR, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Paavo Väyrynen, w imieniu grupy politycznej ALDE, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie działań następczych i przeglądu programu działań do roku 2030 (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie działań następczych i stanu obecnego w związku z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 12.5.2016.


6. Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE [2015/2097(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Monika Vana w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius i Javi López.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Siôn Simon.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner i Csaba Sógor.

Głos zabrały: Věra Jourová i Maria Arena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 12.5.2016.


7. Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar z perspektywy równości płci [2015/2118(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Malin Björk (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel i Iliana Iotova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Rosa Estaràs Ferragut.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrały: Věra Jourová i Catherine Bearder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 12.5.2016.


8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 11.5.2016)


8.1. Tatarzy krymscy

Projekty rezolucji B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 i B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković i Petras Auštrevičius przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor i Monica Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Ilhan Kyuchyuk.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 12.5.2016.


8.2. Gambia

Projekty rezolucji B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 i B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský i Hilde Vautmans przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 12.5.2016.


8.3. Dżibuti

Projekty rezolucji B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 i B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat i Mariya Gabriel przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE.

Javier Nart przedstawił projekt rezolucji.

Głos zabrali: Maria Arena w imieniu grupy S&D, Seán Kelly i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno i Cécile Kashetu Kyenge.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 12.5.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Tatarzy krymscy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 i B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0582/2016

(zastępujący B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 i B8-0592/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor i Kinga Gál, w imieniu grupy PPE;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho i Alessia Maria Mosca, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0218)

(Projekty rezolucji B8-0585/2016 i B8-0589/2016 stały się bezprzedmiotowe.)


9.2. Gambia (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 i B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0591/2016

(zastępujący B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 i B8-0602/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere i Ramona Nicole Mănescu, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner i Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0219)


9.3. Dżibuti (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 i B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0594/2016

(zastępujący B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 i B8-0603/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere i Lara Comi, w imieniu grupy PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker i Charles Tannock, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen i Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0220)


9.4. Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0221)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0221)


9.5. Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0222)


9.6. Status gospodarki rynkowej Chin (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 i B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0604/2016

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0605/2016

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0607/2016

(zastępujący B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 i B8-0612/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête i Artis Pabriks, w imieniu grupy PPE;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho i Karoline Graswander-Hainz, w imieniu grupy S&D;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen i Pavel Telička, w imieniu grupy ALDE;

—   Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Helmut Scholz i Barbara Spinelli.

Przyjęto (P8_TA(2016)0223)

(Projekt rezolucji B8-0610/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


9.7. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0224)


9.8. Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0225)


9.9. Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE [2015/2097(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0226)

Wystąpienia

Maria Arena przedstawiła poprawkę ustną do ustępu 22. Poprawka ustana została przyjęta.


9.10. Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar z perspektywy równości płci [2015/2118(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0227)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Krisztina Morvai.

Głos zabrały: Przewodnicząca w związku z wystąpieniem Krisztiny Morvai, Krisztina Morvai i Przewodnicząca.

Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei i Seán Kelly

Status gospodarki rynkowej Chin - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr i Stanislav Polčák

Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin i Seán Kelly

Sprawozdanie Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin i Seán Kelly

Sprawozdanie Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly i Csaba Sógor.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.50 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Pożyczki w walutach obcych (debata)

Oświadczenie Komisji: Pożyczki w walutach obcych (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Cătălin Sorin Ivan w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Krisztina Morvai niezrzeszona, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák i Seán Kelly.

(Debata została przerwana)

(Dalszy ciąg debaty: pkt 15 protokołu z dnia 12.5.2016)


14. Wotum nieufności dla Komisji

Przewodniczący ogłosił, zgodnie z art. 119 Regulaminu, że otrzymał wniosek o wotum nieufności dla Komisji (B8-0621/2016), złożony przez jedną dziesiątą członków Parlamentu.

Debata nad tym wotum nieufności odbędzie się podczas następnej sesji plenarnej.


15. Pożyczki w walutach obcych (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie Komisji: Pożyczki w walutach obcych (2016/2704(RSP))

(Początek debaty: pkt 13 protokołu z dnia 12.5.2016)

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Cristian-Silviu Buşoi.

Głos zabrał Jonathan Hill.

Debata została zamknięta.


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 4 maja 2016 r.)

komisja INTA

- Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (2016/2075(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, CONT)

komisja ENVI

- Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(opinia: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

komisja AGRI

- Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (2016/2078(INI))

- Minimalne standardy w zakresie ochrony królików hodowlanych (2016/2077(INI))

komisja PECH

- Stan stad ryb oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (2016/2079(INI))
(opinia: EMPL)

komisja JURI

- Deklaracje komisarzy o braku konfliktu interesów – wytyczne (2016/2080(INI))
(opinia: CONT)

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja INTA

- Określanie zasad udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: IMCO
opinia: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

komisja ENVI

- Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T (2015/2348(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN
opinia: ENVI

komisja AFCO

- Sprawozdanie z wdrażania programu Europa dla Obywateli (2015/2329(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: CULT
opinia: AFCO, BUDG

komisje JURI, IMCO

- Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI (art. 54 Regulaminu)
opinia: ITRE, LIBE, CULT (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 4 maja 2016 r.)

komisja REGI (art. 54 Regulaminu)

- Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(opinia: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON (art. 54 Regulaminu))

Zmiana tytułu
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 4 maja 2016 r.)

komisja EMPL
- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy INI 2015/2222:
„Przedstawiciele pracowników w organach nadzorczych lub administracyjnych przedsiębiorstw w Europie”


17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 25 i 26 maja 2016 r.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności