Kazalo 
Zapisnik
PDF 259kWORD 209k
Četrtek, 12. maj 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Peticije
 4.Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (vloženi predlogi resolucij)
 5.Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (vloženi predlogi resolucij)
 6.Okvirni sporazum o starševskem dopustu (razprava)
 7.Preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej (razprava)
 8.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Krimski Tatari
  8.2.Gambija
  8.3.Džibuti
 9.Čas glasovanja
  9.1.Krimski Tatari (glasovanje)
  9.2.Gambija (glasovanje)
  9.3.Džibuti (glasovanje)
  9.4.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (glasovanje)
  9.5.Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (glasovanje)
  9.6.Status tržnega gospodarstva Kitajske (glasovanje)
  9.7.Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (glasovanje)
  9.8.Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila (glasovanje)
  9.9.Okvirni sporazum o starševskem dopustu (glasovanje)
  9.10.Preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Posojila v tuji valuti (razprava)
 14.Nezaupnica Komisiji
 15.Posojila v tuji valuti (nadaljevanje razprave)
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 18.Datum naslednjih sej
 19.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 8.45.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (05748/2016 - C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (sprememba mehanizma zadržanja) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

2) od poslancev Parlamenta, predloge resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s hrano (B8-0494/2016)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varnosti pri delu (B8-0496/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o učinkovitosti pristanišč (B8-0497/2016)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o direktivi o napotitvi delavcev na delo (B8-0498/2016)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o sporazumu med EU in Turčijo (B8-0499/2016)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o medpanožnih organizacijah v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 (B8-0500/2016)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand in Matteo Salvini. Predlog resolucije o osrednjem registru radikalnih imamov (B8-0501/2016)

posredovano

pristojni :

LIBE


3. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

10. maja 2016

(*) Ime vlagatelja zaupno.

(*) (št. 1431/2015); (*) (št. 0327/2016); Serge Le Queau (št. 0328/2016); (*) (št. 0329/2016); (*) (št. 0330/2016); (*) (št. 0331/2016); (*) (št. 0332/2016); (*) (št. 0333/2016); Carla Maggioli (št. 0334/2016); (*) (št. 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (št. 0336/2016); (*) (št. 0337/2016); (*) (št. 0338/2016); Felix Fru Mukong (št. 0339/2016); (*) (št. 0340/2016); (*) (št. 0341/2016); (*) (št. 0342/2016); (*) (št. 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (št. 0344/2016); (*) (št. 0345/2016); (*) (št. 0346/2016); (*) (št. 0347/2016); (*) (št. 0348/2016); (*) (št. 0349/2016); (*) (št. 0350/2016); (*) (št. 0351/2016); (*) (št. 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (št. 0353/2016); Christos Marazopoulos (št. 0354/2016); Cristian Florin Frant (št. 0355/2016); (*) (št. 0356/2016); (*) (št. 0357/2016); (*) (št. 0358/2016); (*) (št. 0359/2016); (*) (št. 0360/2016); (*) (št. 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (št. 0362/2016); (*) (št. 0363/2016); (*) (št. 0364/2016); (*) (št. 0365/2016); (*) (št. 0366/2016); (*) (št. 0367/2016); (*) (št. 0368/2016); César-Javier Palacios (št. 0369/2016); (*) (št. 0370/2016); (*) (št. 0371/2016); (*) (št. 0372/2016); (*) (št. 0373/2016); José Viñuela R. (št. 0374/2016); (*) (št. 0375/2016); Danil Sayfullin (št. 0376/2016); (*) (št. 0377/2016); (*) (št. 0378/2016); (*) (št. 0379/2016); Jitka Fialova (št. 0380/2016); (*) (št. 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (št. 0382/2016); (*) (št. 0383/2016); (*) (št. 0384/2016); Robert Claesen (št. 0385/2016); Patrick Robinson (št. 0386/2016); Richard Vlăsceanu (št. 0387/2016); (*) (št. 0388/2016); Francesco Orbitello (št. 0389/2016); (*) (št. 0390/2016); (*) (št. 0391/2016); (*) (št. 0392/2016); Gabriela Papadopova (št. 0393/2016); (*) (št. 0394/2016); (*) (št. 0395/2016); Alessandro Riccomini (št. 0396/2016); Susana Eder (42 signatures) (št. 0397/2016); (*) (št. 0398/2016); (*) (št. 0399/2016); (*) (št. 0400/2016); (*) (št. 0401/2016); (*) (št. 0402/2016); Thomas Daub (št. 0403/2016); (*) (št. 0404/2016); (*) (št. 0405/2016); (*) (št. 0406/2016); (*) (št. 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (št. 0408/2016); (*) (št. 0409/2016); (*) (št. 0410/2016); Davide Barnaba (št. 0411/2016); (*) (št. 0412/2016); (*) (št. 0413/2016); (*) (št. 0414/2016).


4. Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000052/2016), ki ga je postavil Alain Cadec, v imenu odbora PECH, Komisiji: Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Razprava je potekala 9. maja 2016 (točka 17 zapisnika z dne 9.5.2016).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Alain Cadec, v imenu odbora PECH, o sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Glasovanje: točka 9.5 zapisnika z dne 12.5.2016.


5. Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (2016/2696(RSP))

Razprava je potekala 10. maja 2016 (točka 14 zapisnika z dne 10.5.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel in Ramón Luis Valcárcel Siso, v imenu skupine PPE, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan in Arne Lietz, v imenu skupine S&D, Nirj Deva, v imenu skupine ECR, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Paavo Väyrynen, v imenu skupine ALDE, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez in Miguel Urbán Crespo, v imenu skupine GUE/NGL, o nadaljnjih korakih in pregledu Agende 2030 (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo in Beatrix von Storch, v imenu skupine EFDD, o nadaljnjih korakih in trenutnem stanju Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 12.5.2016.


6. Okvirni sporazum o starševskem dopustu (razprava)

Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES [2015/2097(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena je predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Iratxe García Pérez (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Krzysztof Hetman v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius in Javi López.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govoril je Siôn Simon.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner in Csaba Sógor.

Govorili sta Věra Jourová in Maria Arena.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 12.5.2016.


7. Preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej (razprava)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev z vidika enakosti spolov [2015/2118(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder je predstavila poročilo.

Govorila je Malin Björk (pripravljavka mnenja odbora LIBE).

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Mary Honeyball v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel in Iliana Iotova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Rosa Estaràs Ferragut.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili sta Věra Jourová in Catherine Bearder.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 12.5.2016.


8. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 11.5.2016)


8.1. Krimski Tatari

predlogi resolucij B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 in B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković in Petras Auštrevičius so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor in Monica Macovei.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Michaela Šojdrová in Ilhan Kyuchyuk.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 12.5.2016.


8.2. Gambija

predlogi resolucij B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 in B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský in Hilde Vautmans so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Jean-Paul Denanot.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika z dne 12.5.2016.


8.3. Džibuti

predlogi resolucij B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 in B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat in Mariya Gabriel so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE.

Javier Nart je predstavil predlog resolucije.

Govorili so Maria Arena v imenu skupine S&D, Seán Kelly in Josef Weidenholzer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno in Cécile Kashetu Kyenge.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 12.5.2016.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Krimski Tatari (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 in B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0582/2016

(ki nadomešča B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 in B8-0592/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor in Kinga Gál, v imenu skupine PPE;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho in Alessia Maria Mosca, v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić in Jana Žitňanská, v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0218)

(Predloga resolucij B8-0585/2016 in B8-0589/2016 sta brezpredmetna.)


9.2. Gambija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 in B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0591/2016

(ki nadomešča B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 in B8-0602/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere in Ramona Nicole Mănescu, v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato in Carlos Zorrinho, v imenu skupine S&D;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner in Jana Žitňanská, v imenu skupine ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo in Marie-Christine Vergiat, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė in Judith Sargentini, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0219)


9.3. Džibuti (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 in B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0594/2016

(ki nadomešča B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 in B8-0603/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere in Lara Comi, v imenu skupine PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato in Carlos Zorrinho, v imenu skupine S&D;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker in Charles Tannock, v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen in Barbara Spinelli, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė in Judith Sargentini, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0220)


9.4. Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0221)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0221)


9.5. Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0222)


9.6. Status tržnega gospodarstva Kitajske (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 in B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0604/2016

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0605/2016

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0607/2016

(ki nadomešča B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 in B8-0612/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête in Artis Pabriks, v imenu skupine PPE;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho in Karoline Graswander-Hainz, v imenu skupine S&D;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen in Pavel Telička, v imenu skupine ALDE;

—   Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE;

—   Helmut Scholz in Barbara Spinelli.

Sprejeto (P8_TA(2016)0223)

(Predlog resolucije B8-0610/2016 je brezpredmeten.)


9.7. Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0224)


9.8. Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0225)


9.9. Okvirni sporazum o starševskem dopustu (glasovanje)

Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES [2015/2097(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Maria Arena (A8-0076/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0226)

Govori

Maria Arena je podal ustni predlog spremembe k odstavku 22, ki je bil upoštevan.


9.10. Preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev z vidika enakosti spolov [2015/2118(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0227)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák in Krisztina Morvai.

Govorili sta predsedujoča, o govoru Krisztine Morvai, Krisztina Morvai in predsedujoča.

Sledljivost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v restavracijah in prodaji na drobno - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei in Seán Kelly

Status tržnega gospodarstva Kitajske - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr in Stanislav Polčák

Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins in Seán Kelly

Obvezna navedba države izvora ali kraja porekla za nekatera živila - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin in Seán Kelly

Poročilo: Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin in Seán Kelly

Poročilo: Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly in Csaba Sógor.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.50, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Posojila v tuji valuti (razprava)

Izjava Komisije: Posojila v tuji valuti (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Cătălin Sorin Ivan v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák in Seán Kelly.

(Razprava je bila prekinjena.)

(Nadaljevanje razprave: točka 15 zapisnika z dne 12.5.2016)


14. Nezaupnica Komisiji

Predsednik je poslance obvestil, da je v skladu s členom 119 Poslovnika prejel predlog nezaupnice Komisiji (B8-0621/2016), ki ga je vložila več kot destina poslancev Parlamenta.

Razprava o tej nezaupnici bo med naslednjim delnim zasedanjem.


15. Posojila v tuji valuti (nadaljevanje razprave)

Izjava Komisije: Posojila v tuji valuti (2016/2704(RSP))

(Začetek razprave: točka 13 zapisnika z dne 12.5.2016)

Po postopku "catch the eye" je govoril Cristian-Silviu Buşoi.

Govoril je Jonathan Hill.

Razprava se je zaključila.


16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 04.05.2016)

odbor INTA

- Ocena zunanjih vidikov učinkovitosti in upravljanja carinskih služb kot orodja za spodbujanje trgovine in boj proti nezakoniti trgovini (2016/2075(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, CONT)

odbor ENVI

- Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(mnenje: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

odbor AGRI

- Odgovorno lastništvo in oskrba kopitarjev (2016/2078(INI))

- Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev (2016/2077(INI))

odbor PECH

- Stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v Sredozemlju (2016/2079(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor JURI

- Izjave komisarjev o interesih - Smernice (2016/2080(INI))
(mnenje: CONT)

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor INTA

- Določitev pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
posredovano pristojni: IMCO
mnenje: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

odbor ENVI

- Logistika v EU in multimodalni promet na novih koridorjih TEN-T (2015/2348(INI))
posredovano pristojni: TRAN
mnenje: ENVI

odbor AFCO

- Poročilo o izvajanju programa Evropa za državljane (2015/2329(INI))
posredovano pristojni: CULT
mnenje: AFCO, BUDG

odbori JURI, IMCO

- Čezmejna prenosljivost spletnih vsebinskih storitev na notranjem trgu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
posredovano pristojni: JURI (člen 54 Poslovnika)
mnenje: TRE, LIBE, CULT (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 4.5.2016)

odbor REGI (člen 54 Poslovnika)

- Uvedba programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(mnenje: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON) (člen 54 Poslovnika))

Sprememba naslova
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 4.5.2016)

odbor EMPL
- Nov naslov samoiniciativnega poročila INI 2015/2222: "Zastopanje zaposlenih v nadzornih in upravnih organih podjetij v Evropi"


17. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


18. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 25. maja 2016 in 26. maja 2016.


19. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 15.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Opravičeni:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov