Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0623/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0233

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες

18. Διατλαντικές ροές δεδομένων (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni και Kazimierz Michał Ujazdowski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Bert Koenders.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jan Philipp Albrecht και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου