Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες

19. Μη συμμόρφωση της Επιτροπής με τις διατάξεις του άρθρο 266 των Συνθηκών μετά την απόφαση στην υπόθεση T-521/14 της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Μη συμμόρφωση της Επιτροπής με τις διατάξεις του άρθρο 266 των Συνθηκών μετά την απόφαση στην υπόθεση T-521/14 της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP))

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Piernicola Pedicini, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Kateřina Konečná και Heidi Hautala.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Ιουνίου I.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου