Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2323(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0161/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0161/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 21
CRE 25/05/2016 - 21

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0234

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες

21. Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας - Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ως τμήμα της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με μια Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας [2015/2323(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

Δήλωση της Επιτροπής: Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ως τμήμα της Ενεργειακής Ένωσης (2016/2707(RSP))

Η Theresa Griffin παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Maragall, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Davor Škrlec, Roger Helmer, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, Martina Werner, Dubravka Šuica, Flavio Zanonato, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, και Kaja Kallas (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná, Julie Ward και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Theresa Griffin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.5.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου