Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 236kWORD 164k
Kolmapäev, 25. mai 2016 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Pidulik istung - Madalmaad
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Tööplaan
 14.Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 15.Presidentuuri teadaanne
 16.Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu jätkamine)
 17.G7 tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 18.Atlandi-ülesed andmevood (arutelu)
 19.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (arutelu)
 20.Piiriüleste e-identimise vahendite ja internetipõhiste teenuste kasutuselevõtt (arutelu)
 21.Uued võimalused energiatarbijatele - Kütteostuvõimetuse vastane võitlus energialiidu raames (arutelu)
 22.Vaesuse soolised aspektid (lühiettekanne)
 23.Mittetariifsed tõkked ühtsel turul (lühiettekanne)
 24.Virtuaalvääringud (lühiettekanne)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.05.


2. In memoriam

President avaldas Euroopa Parlamendi nimel lähedastele kaastunnet endise parlamendiliikme Marco Pannella surma puhul.

(Istung peatati enne pidulikku istungit mõneks hetkeks.)


3. Pidulik istung - Madalmaad

Kell 15.10 kuni 15.30 toimus parlamendi pidulik istung Madalmaade kuninga, Tema Majesteedi Willem-Alexanderi visiidi puhul.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek

President tuletas meelde 18. mai 2016. aasta teadaannet, et mõned parlamendiliikmed võtsid tagasi 12. mail 2016. aastal teatavaks tehtud Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanekule (12.5.2016 protokollipunkt 14) antud allkirja.

Umbusalduse avaldamise ettepanekut ei toetanud seega enam kümnendik Euroopa Parlamendi liikmetest, nii et ettepanek muutus kehtetuks ja menetlus on lõpetatud.

Sõna võttis Jean-Luc Schaffhauser, kes käsitles kohaldatavat korda, ning president täpsustas seda.


6. Parlamendi koosseis

Peter Eriksson nimetati Rootsi valitsuse liikmeks.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 1 ei ole see ametikoht ühitatav Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga. Kooskõlas kodukorra artikli 3 lõikega 2 ja artikli 4 lõikega 1 loeb Euroopa Parlament tema ametikoha vabaks alates 25. maist 2016 ning teatab sellest riigi pädevatele asutustele.


7. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Lieve Wierincki mandaadi alates 4. maist 2016.


8. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (18. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 X lisa seoses suhkrusektoris suhkrupeedi ostutingimustega alates 1. oktoobrist 2017 (C(2016)02783 - 2016/2737(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (17. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1222/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramise metoodikat ja määratakse kindlaks globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate alakategooriad (C(2016)02815 - 2016/2736(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (17. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008 (C(2016)02835 - 2016/2740(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (18. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (C(2016)02837 - 2016/2741(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (18. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turgu sondeerivate avaldavate turuosaliste suhtes kohaldatavaid asjakohaseid kokkuleppeid, süsteeme ja protseduure (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (17. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses mõistete, läbipaistvuse, portfellide tihendamise ning toodetesse sekkumise ja positsioonide juhtimise järelevalvemeetmetega (C(2016)02860 - 2016/2739(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (18. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad korraldatud teabele juurdepääsu liidu tasandil (C(2016)02887 - 2016/2742(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (19. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega tuletisinstrumentidest tulenevate kohustuste hindamise meetodite ja põhimõtete jaoks (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (23. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude kehtestamise metoodika kriteeriumid (C(2016)02976 - 2016/2743(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (23. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

—   Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse elemente, mida ettevõtte reorganiseerimise kava peab vähemalt hõlmama, ja ettevõtte reorganiseerimise kava rakendamise aruannete miinimumsisu - (C(2016)02665 - 2016/2720(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (10. mai 2016), pädeva komisjoni taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus lepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vahel EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, lepingu sõlmimise kohta Norra Kuningriigi ja Euroopa Liidu vahel Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2014–2021, Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta ning Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta (06679/2016 - C8-0175/2016 - 2016/0052(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Regioonide Komitee taotlus muuta 2016. aasta ametikohtade loetelu vastavalt finantsmääruse artikli 50 lõikele 1 (N8-0030/2016 - C8-0180/2016 - 2016/2082(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, ENVI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 2/2016 – Euroopa Kohus (N8-0031/2016 - C8-0182/2016 - 2016/2085(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 3/2016 – Euroopa Kohus (N8-0032/2016 - C8-0183/2016 - 2016/2086(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, LIBE

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – MT kandidaat (08699/2016 - C8-0185/2016 - 2016/0806(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 09/2016 – III jagu – Komisjon (N8-0033/2016 - C8-0186/2016 - 2016/2088(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu viisaeeskirja (viisaeeskiri) (uuesti sõnastatud) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0145/2016)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta (2016/2020(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva liidu raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2015)0294 - C8-0160/2015 - 2015/0133(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Marco Affronte (A8-0150/2016)

- Raport vaesuse sooliste aspektide kohta (2015/2228(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Maria Arena (A8-0153/2016)

- Raport ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiate (RIS3) kohta (2015/2278(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016)

- Raport mittetariifsete tõkete kohta ühtsel turul (2015/2346(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

- Raport uute võimaluste kohta energiatarbijatele (2015/2323(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

- ***I Raport mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu liidu ja tema teenistujate vaheliste kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmise kohta (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

- Raport virtuaalvääringute kohta (2016/2007(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Rootsi toetamiseks vastavalt nõukogu otsuse (EL) 2015/1523 (millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks) artiklile 9 ja nõukogu otsuse (EL) 2015/1601 (millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks) artiklile 9 (COM(2015)0677 - C8-0017/2016 - 2015/0314(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ska Keller (A8-0170/2016)

- Raport ühtse turu strateegia kohta (2015/2354(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Lara Comi (A8-0171/2016)

- Raport Gianluca Buonanno puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2003(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

- Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Kreeka taotlus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 - C8-0149/2016 - 2016/2050(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

- Raport mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Prantsusmaa taotlus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 - C8-0136/2016 - 2016/2043(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000068/2016), mille esitas AGRI komisjoni nimel nõukogule Czesław Adam Siekierski: Meetmed kriisiolukorra lahendamiseks piimasektoris (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016),

—   (O-000069/2016), mille esitas AGRI komisjoni nimel komisjonile Czesław Adam Siekierski: Meetmed kriisiolukorra lahendamiseks piimasektoris (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016).


11. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 mitte esitada vastuväidet Euroopa Kohtu ümberpaigutamistaotlustele INF/2/2016 ja INF/3/2016.

Eelarvekomisjon otsustas kooskõlas finantsmääruse artikliga 50 mitte esitada vastuväidet ettepanekule muuta Regioonide Komitee ametikohtade loetelu.


12. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2016. aasta jaanuari osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


13. Tööplaan

Jagati välja 2016. aasta mai II osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 583.362/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 152):

Kolmapäev

—   President tegi fraktsioonide nõusolekul ettepaneku lisada päevakorda komisjoni avaldus „Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust“, mida arutatakse pärast nõukogu ja komisjoni avaldusi teemal „Atlandi-ülesed andmevood“.

   Parlament kiitis ettepaneku heaks.

   Seega pikendati istungit kuni keskööni.

—   Fraktsioon Verts/ALE esitas taotluse, et nimetatud arutelu lõpuks esitataks resolutsiooni ettepanekud, mille üle hääletatakse juuni I osaistungjärgul.

   Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas ettepanekut, ja Kathleen Van Brempt, kes seda toetas.

   Parlament kiitis ettepaneku heaks.

—   Fraktsioon ENF esitas taotluse võtta pärast pidulikku istungit esimese päevakorrapunktina arutusele liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi avalduse valimisjärgse olukorra kohta Kongo-Brazzaville'is.

   Sõna võtsid Louis Aliot fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas ettepanekut, ja Mario Borghezio, kes seda toetas.

   Parlament lükkas ettepaneku tagasi.

—   President andis teada, et 40 parlamendiliiget on esitanud kooskõlas kodukorra artikli 113 lõikega 4 kirjaliku vastuväite Andrey Kovatchevi raporti „ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk“ (A8-0146/2016) menetlemise kohta ning et selle arutamine võetakse arutusele mõnel hilisemal osaistungjärgul.

Neljapäev

—   President andis teada, et õiguskomisjon kiitis heaks Evelyn Regneri raporti „Parlamendiliikme Gianluca Buonanno puutumatuse äravõtmise taotlus” ( A8-0180/2016) ning et see võetakse kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 8 neljapäeval hääletusele.

—   Fraktsioon GUE/NGL esitas taotluse võtta esimese päevakorrapunktina arutusele nõukogu avalduse „Volinik Miguel Arias Cañete väidetav seotus korruptsioonijuhtumiga“.

   Sõna võtsid Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas ettepanekut, Kathleen Van Brempt ja Françoise Grossetête, kes ei toetanud ettepanekut.

   Euroopa Parlament lükkas ettepaneku nimelise hääletuse tulemuste põhjal (106 poolt, 255 vastu, 28 erapooletud) tagasi.

Tööplaan kinnitati.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident


14. Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus (2016/2587(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Krišjānis Kariņš, Patrizia Toia, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Vicky Ford, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Michel Reimon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, ja Jean-Luc Schaffhauser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark.

Seejärel arutelu katkestati.

(Arutelu jätk: 25.5.2016 protokollipunkt 16)


15. Presidentuuri teadaanne

Juhataja andis teada, et Ukraina sõjaväelendur Nadija Savtšenko, kes viibis mitu kuud Venemaal vangistuses, ning uuriv ajakirjanik Hadia Ismailova, keda peeti kinni Aserbaidžaanis, on vabastatud.

Ta väljendas selle üle heameelt, võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõudmisi nende vabastamise kohta.


16. Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus (2016/2587(RSP))

(Arutelu algus: 25.5.2016 protokollipunkt 14)

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Paul Rübig, kes esitas talle sinise kaardi küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, kes vastas Paul Rübigile, Miapetra Kumpula-Natri, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Schaffhauser, Daniel Dalton, Jan Philipp Albrecht, Laurenţiu Rebega, Paul Rübig, Petra Kammerevert, Anneleen Van Bossuyt, Eva Paunova, Nicola Danti, Henna Virkkunen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Adam Szejnfeld, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera ja Gunnar Hökmark.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, José Blanco López, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Csaba Sógor, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.


17. G7 tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: G7 tippkohtumise ettevalmistamine (2016/2586(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines komisjoni nimel avaldusega.

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, Paul Tang, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Andrej Plenković, Neena Gill ja Barbara Spinelli.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Sergio Gaetano Cofferati ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini ja Ilhan Kyuchyuk.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Bert Koenders (nõukogu eesistuja), kellest viimane esines nõukogu nimel avaldusega.

Arutelu lõpetati.


18. Atlandi-ülesed andmevood (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Atlandi-ülesed andmevood (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Bert Koenders.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016);

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons ja Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016);

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016);

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016);

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016);

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016);

—   Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel Atlandi-üleste andmevoogude kohta (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.5.2016 protokollipunkt 6.6.


19. Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (arutelu)

Komisjoni avaldus: Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Piernicola Pedicini, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Pavel Poc, Mark Demesmaeker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Kateřina Konečná ja Heidi Hautala.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: juuni I osaistungjärk.


20. Piiriüleste e-identimise vahendite ja internetipõhiste teenuste kasutuselevõtt (arutelu)

Komisjoni avaldus: Piiriüleste e-identimise vahendite ja internetipõhiste teenuste kasutuselevõtt (2016/2706(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Kaja Kallas fraktsiooni ALDE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica ja Michał Boni.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Catherine Stihler ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Blanco López, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Arutelu lõpetati.


21. Uued võimalused energiatarbijatele - Kütteostuvõimetuse vastane võitlus energialiidu raames (arutelu)

Raport uute võimaluste kohta energiatarbijatele [2015/2323(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

Komisjoni avaldus: Kütteostuvõimetuse vastane võitlus energialiidu raames (2016/2707(RSP))

Theresa Griffin tutvustas raportit.

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Maragall fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Davor Škrlec, Roger Helmer, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, Martina Werner, Dubravka Šuica, Flavio Zanonato, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, ja Kaja Kallas (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, José Blanco López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná, Julie Ward ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võttis Theresa Griffin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.5.2016 protokollipunkt 6.7.


22. Vaesuse soolised aspektid (lühiettekanne)

Raport vaesuse sooliste aspektide kohta [2015/2228(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0153/2016)

Maria Arena esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, João Pimenta Lopes, Jordi Sebastià, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Maria Arena, kes soovis täpsustada Janusz Korwin-Mikke sõnavõttu, Dubravka Šuica ja Romana Tomc.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.5.2016 protokollipunkt 6.8.


23. Mittetariifsed tõkked ühtsel turul (lühiettekanne)

Raport mittetariifsete tõkete kohta ühtsel turul [2015/2346(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

Daniel Dalton esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Tibor Szanyi ja Notis Marias.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.5.2016 protokollipunkt 6.9.


24. Virtuaalvääringud (lühiettekanne)

Raport virtuaalvääringute kohta [2016/2007(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

Jakob von Weizsäcker esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott ja Miguel Viegas.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.5.2016 protokollipunkt 6.1.


25. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Notis Marias, Yana Toom, Miguel Viegas, Gerard Batten, Mario Borghezio, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, Iliana Iotova, Marek Jurek, Ivan Jakovčić, Matt Carthy, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Negrescu, Maria Lidia Senra Rodríguez, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo ja Stanislav Polčák.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 583.362/OJJE).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Õigusteave - Privaatsuspoliitika