Index 
Protokoll
PDF 218kWORD 164k
Torsdagen den 26 maj 2016 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Åtgärder för att hantera krisen i mejerisektorn (debatt)
 4.Strategin för den inre marknaden (debatt)
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Omröstning
  6.1.Virtuella valutor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige * (omröstning)
  6.6.Transatlantiska dataflöden (omröstning)
  6.7.En ny giv för energikonsumenterna (omröstning)
  6.8.Ett könsperspektiv på fattigdom (omröstning)
  6.9.Icke-tariffära hinder på den inre marknaden (omröstning)
  6.10.Strategin för den inre marknaden (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 10.Datum för nästa sammanträdesperiod
 11.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Inkomna dokument

Följande resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen) hade inkommit från ledamöterna:

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om krisen i Venetien och Italien inom mejerisektorn (B8-0502/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand och Matteo Salvini. Förslag till resolution om självmordsattentatet mot de kristna i Lahore (B8-0504/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det allvarliga läget till följd av att migranternas rutt över Balkan har stängts (B8-0505/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om avtalet mellan EU och Förenade kungariket (B8-0506/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Angel Dzhambazki. Förslag till resolution om överträdelse av vapenvilan i Nagorno-Karabach (B8-0507/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Steeve Briois och Jean-Luc Schaffhauser. Förslag till resolution om stöd till och skydd av den europeiska kolproduktionen (B8-0508/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om bedrägerier med den skyddade geografiska beteckningen Radicchio rosso di Treviso på den australiska marknaden (B8-0509/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bekämpande av tortyr (B8-0510/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om respekten för djurskyddsreglerna vid kycklingslakt (B8-0511/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av vattenresurser (B8-0512/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om översynen av direktivet om utstationering av arbetstagare (B8-0513/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om talrika fall av smittsam hjärnhinneinflammation i medlemsstaterna (B8-0514/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Jonás Fernández och Ramón Jáuregui Atondo. Förslag till resolution om Odysseus-initiativet och Europeiska volontärtjänsten (B8-0516/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde och Marie-Christine Boutonnet. Förslag till resolution om bekämpande av terrorism och hat på sociala medier (B8-0517/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om den bristande trovärdigheten i uttalanden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, särskilt i fråga om glyfosat (B8-0518/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om ett förbud mot djuphavsfiske (B8-0519/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om åtgärder för att förebygga galna ko-sjukan (B8-0520/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om fallande jordbrukspriser (B8-0521/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om diskriminering när det gäller ansvarsförsäkringar för motorfordon (B8-0522/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättande av förenklade mekanismer för att minska klyftan mellan EU och dess medborgare när det gäller EU-finansiering (B8-0523/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om krav på striktare åtgärder mot narkotikahandeln i EU (B8-0524/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kriterier för användning av avgasfilter (B8-0525/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om behovet av system för minskade kolpartikelutsläpp (B8-0526/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om djurförsök (B8-0528/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om märkning av djurfoder (B8-0529/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om registrering av fordon från tredjeländer (B8-0530/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om kontroller av animalieproduktionens djur (B8-0531/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om identifieringskoder för ordningsmakten (B8-0532/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om inrättandet av ett europeiskt turistråd (B8-0533/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om användningen av ftalater (B8-0534/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om förbättring av de otrygga arbetsvillkoren i turistindustrin (B8-0535/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om upprustning av de mest nedgångna områdena i Europa (B8-0536/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den ökade förekomsten av diabetes i EU (B8-0537/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om de sociala konsekvenserna av bankernas obestånd för spararna (B8-0538/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till de italienska och europeiska spararna (B8-0539/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av den italienska och den europeiska olivodlings- och olivoljesektorn (B8-0540/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om de administrativa kostnader som EU medför för företagen (B8-0541/2016)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI


3. Åtgärder för att hantera krisen i mejerisektorn (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000068/2016) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till rådet: Åtgärder för att komma till rätta med krisen i mejerisektorn (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000069/2016) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Åtgärder för att komma till rätta med krisen i mejerisektorn (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016)

Czesław Adam Siekierski utvecklade frågorna.

Hans Hoogeveen (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0370/2016.

Phil Hogan (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0701/2016.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Michel Dantin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Ulrike Müller, Miguel Viegas, Martin Häusling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ulrike Müller, Giulia Moi, Mara Bizzotto, Mairead McGuinness, Paul Brannen, Richard Ashworth, Jean Arthuis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Marc Tarabella, Beata Gosiewska, Jasenko Selimovic, Nikolaos Chountis, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Remo Sernagiotto, Ivan Jakovčić, Estefanía Torres Martínez, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Marijana Petir, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Nuno Melo, Peter Jahr, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Martin Häusling, Annie Schreijer-Pierik, Elisabeth Köstinger, Sofia Ribeiro, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, och Franz Obermayr.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Elisabeth Köstinger ställde en fråga ("blått kort") till Franz Obermayr, som besvarade frågan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Lampros Fountoulis.

Talare: Phil Hogan och Hans Hoogeveen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Strategin för den inre marknaden (debatt)

Betänkande om strategin för den inre marknaden [2015/2354(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Ulrike Trebesius (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Marlene Mizzi för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Antanas Guoga för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias och Maria Grapini.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Lara Comi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 26.5.2016.


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

5. Parlamentets sammansättning

Gabrielius Landsbergis hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 13 maj 2016.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de berörda nationella myndigheterna om detta.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Virtuella valutor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om virtuella valutor [2016/2007(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0228)


6.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Frankrike – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) [COM(2016)0185 - C8-0136/2016- 2016/2043(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0229)


6.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Grekland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) [COM(2016)0210 - C8-0149/2016- 2016/2050(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0230)


6.4. Begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet [2016/2003(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0231)


6.5. Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Sverige i enlighet med artikel 9 i rådets beslut (EU) 2015/1523 och artikel 9 i rådets beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland [COM(2015)0677 - C8-0017/2016- 2015/0314(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ska Keller (A8-0170/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0232)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0232)


6.6. Transatlantiska dataflöden (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Transatlantiska dataflöden (2016/2727(RSP))

Resolutionsförslag B8-0622/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 och B8-0644/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0622/2016

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0623/2016

(ersätter B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 och B8-0644/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Axel Voss för PPE-gruppen;

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel och Sorin Moisă för S&D-gruppen;

—   Timothy Kirkhope för ECR-gruppen;

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara och Beatrix von Storch för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0233)

°
° ° °

Talmannen välkomnade Javier Lambán, president för regionen Aragonien, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °


6.7. En ny giv för energikonsumenterna (omröstning)

Betänkande om en ny giv för energikonsumenterna [2015/2323(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0234)


6.8. Ett könsperspektiv på fattigdom (omröstning)

Betänkande om ett könsperspektiv på fattigdom [2015/2228(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Maria Arena (A8-0153/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0235)


6.9. Icke-tariffära hinder på den inre marknaden (omröstning)

Betänkande om icke-tariffära hinder på den inre marknaden [2015/2346(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0236)


6.10. Strategin för den inre marknaden (omröstning)

Betänkande om strategin för den inre marknaden [2015/2354(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lara Comi (A8-0171/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0237)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jakob von Weizsäcker - A8-0168/2016
Beatrix von Storch, Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Betänkande Ska Keller - A8-0170/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei och Anna Maria Corazza Bildt

Transatlantiska dataflöden - (2016/2727(RSP)) - RC-B8-0623/2016
Andrejs Mamikins

Betänkande Theresa Griffin - A8-0161/2016
Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Monica Macovei och Stanislav Polčák

Betänkande Maria Arena - A8-0153/2016
Branislav Škripek och Andrejs Mamikins

Betänkande Daniel Dalton - A8-0160/2016
Andrejs Mamikins och Monica Macovei.


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


9. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


10. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 6 juni 20169 juni 2016.


11. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 12.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy