Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 6. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

5. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 8. kesäkuuta 2016 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin (uudelleenlaadittu teksti) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta (kodifikaatio) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä ja direktiivien 2008/48/EY ja 2014/17/EU sekä asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttamisesta (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta ("eläinjalostusasetus") (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä koskevista poikkeuksista (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja ilmaisemiselta (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö