Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 6 юни 2016 г. - Страсбург

9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, определящ характеристиките на риболовните кораби (Преработен текст) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Частично обновяване на членовете на Съдебната палата - кандидат CY (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Приложение към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ECON, LIBE

2) от парламентарни комисии

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (2015/2234(INI)) - AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Доклад относно развитието на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (2015/2276(INI)) - AFET - Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, с изключение на неговите разпоредби, които попадат в обхвата на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA - Докладчик: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA - Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Доклад относно мироопазващите операции – ангажиментът, поет от Европейския съюз по отношение на ООН и Африканския съюз (2015/2275(INI)) - AFET - Докладчик: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Доклад относно изпълнението на тематичната цел за „повишаване на конкурентоспособността на МСП“ (член 9, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби) (2015/2282(INI)) - REGI - Докладчик: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Доклад относно насърчаването на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (2015/2227(INI)) - AGRI - Докладчик: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Доклад относно доклада на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (2015/2317(INI)) - DEVE - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Доклад относно Новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (2015/2277(INI)) - DEVE - Докладчик: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Доклад относно оценката на международните счетоводни стандарти и на дейността на Фондацията за международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB) (2016/2006(INI)) - ECON - Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Доклад относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни (2015/2065(INI)) - IMCO - Докладчик: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Доклад относно технологичните решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (2015/2225(INI)) - AGRI - Докладчик: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE (A8-0175/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Римантас Шаджус за член на Сметната палата (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за приключване на Преработка 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA - Докладчик: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA - Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA - Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON - Докладчик: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения относно имуществения режим на международните двойки, обхващащо както въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, така и въпроси, свързани с имуществените последици на регистрираните партньорства (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE - Докладчик: Martina Anderson (A8-0198/2016)

Правна информация - Политика за поверителност