Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 6. června 2016 - Štrasburk

9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty::

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařzení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Částečná obměna členů Účetního dvora - kyperský kandidát (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, LIBE

2) parlamentními výbory

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie (2015/2234(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Zpráva o vesmírných kapacitách evropské bezpečnosti a obrany (2015/2276(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Zpráva o mírových operacích – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (2015/2275(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Zpráva o provádění tematického cíle „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ – čl. 9 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních (2015/2282(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Zpráva o podpoře inovací a hospodářského rozvoje v rámci budoucího řízení evropských zemědělských podniků (2015/2227(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Zpráva o zprávě EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (2015/2317(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Zpráva o nové alianci pro zabezpečování potravin a výživu (2015/2277(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Zpráva k posuzování mezinárodních účetních standardů a k činnosti Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a Rady pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) (2016/2006(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Zpráva o nekalých obchodních praktikách v potravinářském dodavatelském řetězci (2015/2065(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Zpráva o technologických řešeních v oblasti udržitelného zemědělství v EU (2015/2225(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním opatřením (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - výbor LIBE (A8-0175/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, dohody mezi Evropskou unií a Královstvím Tonga o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Rimantase Šadžiuse členem Účetního dvora (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, zahrnujících jak majetkové poměry v manželství, tak majetkové důsledky registrovaného partnerství (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Martina Anderson (A8-0198/2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí