Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 6. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Kyproksen ehdokas (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteissä A ja B olevien maksukyvyttömyysmenettelyitä ja selvittäjiä koskevien luetteloiden korvaamisesta (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON, LIBE

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (2015/2234(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Mietintö avaruusvoimavaroista Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa (2015/2276(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lukuun ottamatta määräyksiä, jotka kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Mietintö rauhanoperaatioista – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa (2015/2275(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Mietintö temaattisen tavoitteen ”Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 3 kohta) täytäntöönpanosta (2015/2282(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Mietintö innovoinnin ja talouskehityksen tehostamisesta tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa (2015/2227(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Mietintö EU:n vuotta 2015 koskevasta kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (2015/2317(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Mietintö uudesta kumppanuudesta elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi (2015/2277(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Mietintö kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arvioinnista ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien säätiön (IFRS), Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) ja julkisen edun valvontalautakunnan (PIOB) toiminnasta (2016/2006(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Mietintö hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa (2015/2065(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Mietintö kestävän maatalouden teknisistä ratkaisuista EU:ssa (2015/2225(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen 1-fenyyli-2-(1-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE-valiokunta (A8-0175/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Tongan kuningaskunnan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Rimantas Šadžius tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Suositus luonnoksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan ilmoituksen muodossa Euroopan unionin puolesta (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvontakomitean sihteeristön osalta (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoihin suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista jäsenvaltioiden toimesta ja siihen liittymisestä unionin puolesta, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Martina Anderson (A8-0198/2016).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö