Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. birželio 6 d. - Strasbūras

9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Kipro kandidatas (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B prieduose pateikti nemokumo bylų ir nemokumo specialistų sąrašai (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

ECON, LIBE

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2015/2234(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Pranešimas dėl Europos saugumui ir gynybai skirtų kosmoso pajėgumų (2015/2276(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms netaikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinės dalies nuostatos, projekto (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Pranešimas „Taikos paramos operacijos. ES santykiai su JT ir Afrikos Sąjunga“ (2015/2275(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Pranešimas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio tikslo didinti MVĮ konkurencingumą įgyvendinimo (2015/2282(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Pranešimas dėl inovacijų skatinimo ir ekonomikos plėtros būsimo Europos ūkių valdymo srityje (2015/2227(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Pranešimas dėl ES 2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos (2015/2317(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Pranešimas dėl Naujojo aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljanso (2015/2277(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Pranešimas dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimo bei Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) fondo, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) ir Viešojo intereso priežiūros tarybos (PIOB) veiklos (2016/2006(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Pranešimas dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (2015/2065(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Pranešimas dėl technologinių sprendimų tvariam žemės ūkiui ES (2015/2225(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) projekto (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE komitetas (A8-0175/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tongos Karalystės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Rimantą Šadžių Audito Rūmų nariu (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymo (pataisytas 1958 m. Susitarimas) projekto (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriato (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais, projekto (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, projekto (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti tarptautinių porų turto teisiniam režimui (sutuoktinių turto teisiniam režimui ir registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms) taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo srityje, projekto (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi, projekto (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Martina Anderson (A8-0198/2016)

Teisinis pranešimas - Privatumo politika