Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 6. jūnijs - Strasbūra

9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)).

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07067/2015 – C8-0189/2016 – 2015/0003(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Kipras kandidāts (09186/2016 – C8-0190/2016 – 2016/0807(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A un Bpielikumā noteikto maksātnespējas procedūru un maksātnespējas procesa administratoru sarakstus (COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON, LIBE

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses (2015/2234(INI)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0143/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0148/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0149/2016).

- Ziņojums par kosmosa izmantošanas spējām Eiropas drošībai un aizsardzībai (2015/2276(INI)) - AFET komiteja - Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu, izņemot tā noteikumus, kuri ir Līguma par Eiropas Savienības darbību Trešās daļas V sadaļas darbības jomā (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu papildprotokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016).

- Ziņojums par miera atbalsta operācijām — ES sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību (2015/2275(INI)) - AFET komiteja - Referents: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016).

- Ziņojums par tematiskā mērķa „MVU konkurētspējas uzlabošana” īstenošanu (Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 3. punkts) (2015/2282(INI)) - REGI komiteja - Referente: Rosa D'Amato (A8-0162/2016).

- Ziņojums par inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšanu Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā (2015/2227(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Jan Huitema (A8-0163/2016).

- Ziņojums par ES 2015. gada ziņojumu par politikas saskaņotību attīstībai (2015/2317(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016).

- Ziņojums par Jauno aliansi pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā (2015/2277(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Maria Heubuch (A8-0169/2016).

- Ziņojums par Starptautisko grāmatvedības standartu (IAS) izvērtējumu un Starptautisko Finanšu pārskatu standartu fonda (IFRS fonds), Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas (EFRAG) un Sabiedrības interešu uzraudzības padomes (PIOB) darbībām (2016/2006(INI)) - ECON komiteja - Referents: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016).

- Ziņojums par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē (2015/2065(INI)) - IMCO komiteja - Referents: Edward Czesak (A8-0173/2016).

- Ziņojums par tehnoloģiskiem risinājumiem ilgtspējīgai lauksaimniecībai Eiropas Savienībā (2015/2225(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Anthea McIntyre (A8-0174/2016).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-fenil-2-(1-pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP) (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE komiteja (A8-0175/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Palau Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0177/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0178/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0179/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Rimantas Šadžius par Revīzijas palātas locekli (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0183/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 3. pārstrādāto redakciju ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Bernd Lange (A8-0185/2016).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA komiteja - Referente: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) Uzraudzības komitejas sekretariātu (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT komiteja - Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Hugues Bayet (A8-0189/2016).

- *** Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0190/2016).

- *** Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Pavel Svoboda (A8-0191/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību attiecībā uz jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem un nolēmumu atzīšanu un izpildi starptautisku pāru mantisko attiecību jomā, aptverot gan laulāto mantiskās attiecības, gan reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI komiteja - Referents: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu attiecībā uz tā noteikumiem par pienākumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un noziedzīgu nodarījumu definēšanu (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Martina Anderson (A8-0198/2016).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika