Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. - Strasburg

9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego parametry statków rybackich (wersja przekształcona) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat CY (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego wykazy postępowań upadłościowych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON, LIBE

2) przez komisje parlamentarne

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony (2015/2234(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Zalecenie w sprawie decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (2015/2276(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, z wyjątkiem przepisów wchodzących w zakres stosowania części III tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Sprawozdanie w sprawie operacji pokojowych – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (2015/2275(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Sprawozdanie w sprawie realizacji celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (art. 9 ust 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) (2015/2282(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Sprawozdanie w sprawie zwiększania innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (2015/2227(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (2015/2317(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Sprawozdanie w sprawie nowego sojuszu na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (2015/2277(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawczyni: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Sprawozdanie w sprawie oceny międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) oraz działalności Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB) (2016/2006(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Sprawozdanie w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności (2015/2065(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Sprawozdanie w sprawie rozwiązań technologicznych dla zrównoważonego rolnictwa w UE (2015/2225(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-fenylo-2-(1-pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (α-pirolidynowalerofenon, α-PVP) środkom kontroli (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - komisja LIBE (A8-0175/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie nominacji Rimantasa Šadžiusa na członka Trybunału Obrachunkowego (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia 3. wersji Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji, dotyczącej rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Tunezji (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do sekretariatu Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z uwzględnieniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w obszarze jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeńskie ustroje majątkowe, jak i skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz definicją przestępstw (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Martina Anderson (A8-0198/2016)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności