Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 6. junij 2016 - Strasbourg

9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti::

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določanju značilnosti ribiških plovil (prenovitev) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - ciprski kandidat (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi seznamov postopkov v primeru insolventnosti in stečajnih upraviteljev v prilogahA in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

ECON, LIBE

2) od odborov

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani v imenu Unije (2015/2234(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Evropske unije in njenih držav članic (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani v imenu Unije (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Poročilo o vesoljskih zmogljivostih za evropsko varnost in obrambo (2015/2276(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, z izjemo določb, ki spadajo na področje uporabe naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi dodatnega protokola k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Poročilo o operacijah v podporo miru – Sodelovanje EU z OZN in Afriško unijo (2015/2275(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Poročilo o izvajanju tematskega cilja za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij (člen 9(3) uredbe o skupnih določbah) (2015/2282(INI)) - Odbor REGI - Poročevalka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Poročilo o krepitvi inovacij in gospodarskem razvoju pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje (2015/2227(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Poročilo o poročilu EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj (2015/2317(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Poročilo o novem zavezništvu za prehransko varnost in prehrano (2015/2277(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Poročilo o oceni mednarodnih računovodskih standardov (MRS) ter dejavnosti Fundacije za mednarodne standarde računovodskega poročanja (Fundacija MSRP), Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) in Odbora za zaščito javnega interesa (PIOB) (2016/2006(INI)) - Odbor ECON - Poročevalec: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Poročilo o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano (2015/2065(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Poročilo o tehnoloških rešitvah za trajnostno kmetijstvo v EU (2015/2225(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - Odbor LIBE (A8-0175/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Poročilo o imenovanju Rimantasa Šadžiusa za člana Računskega sodišča (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o zaključku revizije 3 Sporazuma Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo o sprejetju enotnih tehničnih predpisov za cestna vozila, opremo in dele, ki se lahko vgradijo v cestna vozila in/ali uporabijo na njih, in o pogojih za vzajemno priznavanje homologacij, dodeljenih na podlagi teh predpisov („Revidirani Sporazum iz leta 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki deklaracije o širitvi Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - Odbor INTA - Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - Odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalec: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Vmesno poročilo o osnutku sklepa Svetao ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v imenu Unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako področje premoženjskih razmerij med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - Odbor JURI - Poročevalec: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe navedenega protokola o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah in opredelitvijo kaznivih dejanj (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Martina Anderson (A8-0198/2016).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov