Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 6 juni 2016 - Strasbourg

9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Cyperns kandidat (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

ECON, LIBE

2) från parlamentets utskott

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (2015/2234(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Betänkande om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (2015/2276(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser de bestämmelser i protokollet som inte omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Betänkande om fredsfrämjande insatser – EU:s samverkan med FN och Afrikanska unionen (2015/2275(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Betänkande om genomförande av det tematiska målet ”att öka konkurrenskraften hos SMF” (artikel 9.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser) (2015/2282(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Betänkande om förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (2015/2227(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Betänkande om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (2015/2317(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Betänkande om den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (2015/2277(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Betänkande om utvärdering av de internationella redovisningsstandarderna (IAS) och verksamheten i International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) och Public Interest Oversight Board (Piob) (2016/2006(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Betänkande om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (2015/2065(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Betänkande om tekniska lösningar för ett hållbart jordbruk i EU (2015/2225(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrollåtgärder (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - utskottet LIBE (A8-0175/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Betänkande om nomineringen av Rimantas Šadžius till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om avslutande av revidering 3 av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av en förklaring om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Interimsbetänkande om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar frågor om såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Martina Anderson (A8-0198/2016).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy