Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 6 юни 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 6.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 7.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 8.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 9.Внесени документи
 10.Ред на работа
 11.Заседание на високо равнище на ООН относно ХИВ/СПИН (разискване)
 12.Доклад на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (разискване)
 13.Положението във връзка с безопасността на ядрените съоръжения в Беларус (разискване)
 14.Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (кратко представяне)
 15.Оценка на международните счетоводни стандарти (МСС) (кратко представяне)
 16.Операции за подкрепа на мира - ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз (кратко представяне)
 17.Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни (кратко представяне)
 18.Технологични решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (кратко представяне)
 19.Насърчаване на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (160 kb) Списък на присъствалите (55 kb) Поименни гласувания (29 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (36 kb) Поименни гласувания (15 kb) 
 
Протокол (251 kb) Списък на присъствалите (68 kb) Поименни гласувания (415 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност