Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 6.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 7.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 8.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (συζήτηση)
 12.Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (συζήτηση)
 13.Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 14.Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (σύντομη παρουσίαση)
 15.Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (σύντομη παρουσίαση)
 16.Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 17.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (σύντομη παρουσίαση)
 18.Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σύντομη παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (161 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (29 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (15 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (247 kb) Κατάσταση παρόντων (68 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (409 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου