Показалец 
Протокол
PDF 251kWORD 78k
Понеделник, 6 юни 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 6.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 7.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 8.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 9.Внесени документи
 10.Ред на работа
 11.Заседание на високо равнище на ООН относно ХИВ/СПИН (разискване)
 12.Доклад на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (разискване)
 13.Положението във връзка с безопасността на ядрените съоръжения в Беларус (разискване)
 14.Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (кратко представяне)
 15.Оценка на международните счетоводни стандарти (МСС) (кратко представяне)
 16.Операции за подкрепа на мира - ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз (кратко представяне)
 17.Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни (кратко представяне)
 18.Технологични решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (кратко представяне)
 19.Насърчаване на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (кратко представяне)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.


2. In memoriam

От името на Парламента, Председателят отдава почит към паметта на Gianluca Buonanno.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 25 май 2016 г. и 26 май 2016 г. бяха одобрени.


4. Състав на Парламента

Литовските компетентни органи уведомяват за назначаването на Laima Liucija Andrikiene като член на Европейския парламент на мястото на Gabrielius Landsbergis, считано от 30 май 2016 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Laima Liucija Andrikienė участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

°
° ° °

Поради смъртта на Gianluca Buonanno, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от 6 юни 2016 г., в съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, и ще уведоми за това съответната държава членка.


5. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 8 юни 2016 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (преработен текст) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съветa относно защитата срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето (кодифициран текст) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно зоотехнически и генеалогични условия за развъждане, търговия и въвеждане в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, и за изменение на Регламент (ЕС) № 652/2014, директиви на Съвета 89/608/ЕИО и 90/425/ЕИО и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на животни(„Регламент относно разплодните животни“) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изключенията за търговците на стоки (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000029/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Информация относно преговори за международни споразумения (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) зададен от Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Съвета: Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) зададен от Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Комисията: Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Конкурентоспособност на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) зададен от Pavel Svoboda и Heidi Hautala, от името на комисията JURI, към Комисията: Регламент относно открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на месечната сесия през януари 2016 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


8. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз;

- Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз;

- Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г.


9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, определящ характеристиките на риболовните кораби (Преработен текст) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Частично обновяване на членовете на Съдебната палата - кандидат CY (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Приложение към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ECON, LIBE

2) от парламентарни комисии

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (2015/2234(INI)) - AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Доклад относно развитието на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (2015/2276(INI)) - AFET - Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, с изключение на неговите разпоредби, които попадат в обхвата на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA - Докладчик: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA - Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Доклад относно мироопазващите операции – ангажиментът, поет от Европейския съюз по отношение на ООН и Африканския съюз (2015/2275(INI)) - AFET - Докладчик: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Доклад относно изпълнението на тематичната цел за „повишаване на конкурентоспособността на МСП“ (член 9, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби) (2015/2282(INI)) - REGI - Докладчик: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Доклад относно насърчаването на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (2015/2227(INI)) - AGRI - Докладчик: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Доклад относно доклада на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (2015/2317(INI)) - DEVE - Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Доклад относно Новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (2015/2277(INI)) - DEVE - Докладчик: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Доклад относно оценката на международните счетоводни стандарти и на дейността на Фондацията за международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB) (2016/2006(INI)) - ECON - Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Доклад относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни (2015/2065(INI)) - IMCO - Докладчик: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Доклад относно технологичните решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (2015/2225(INI)) - AGRI - Докладчик: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE (A8-0175/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Римантас Шаджус за член на Сметната палата (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за приключване на Преработка 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA - Докладчик: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA - Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA - Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- *** I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT - Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON - Докладчик: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения относно имуществения режим на международните двойки, обхващащо както въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, така и въпроси, свързани с имуществените последици на регистрираните партньорства (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE - Докладчик: Martina Anderson (A8-0198/2016)


10. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за първото пленарно заседание през юни (PE 583.763/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Няма предложения за промени.

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за приключване на разискването по въпросите с искане на устен отговор относно "Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г." (2016/2600(RSP)) (точка 64 от проекта на дневен ред) с представянето на предложение за резолюция, вписано за времето за гласуване през юлската месечна сесия.

Изказаха се: Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, за да обоснове искането, и Philippe Lamberts, за да го подкрепи.
С поименно гласуване
(183 гласа „за“, 114 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“) Парламентът приема искането.

Четвъртък

Искане на групата PPE за вписване като последна точка от дневния ред за следобед "Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)" (точки 79, 80 и 81 от проекта на дневен ред).

Изказа се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, за да обоснове искането.

С електронно гласуване (96 гласа „за“, 205 гласа „против“, 10 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


11. Заседание на високо равнище на ООН относно ХИВ/СПИН (разискване)

Изявление на Комисията: Заседание на високо равнище на ООН относно ХИВ/СПИН (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Cristian-Silviu Buşoi, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


12. Доклад на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (разискване)

Доклад относно Доклада на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие [2015/2317(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Lola Sánchez Caldentey (докладчик по становището на комисията INTA), Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Morten Messerschmidt, от името на групата ECR, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Мария Габриел, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt и Ivan Jakovčić.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 7.6.2016 г.


13. Положението във връзка с безопасността на ядрените съоръжения в Беларус (разискване)

Изявление на Комисията: Положението във връзка с безопасността на ядрените съоръжения в Беларус (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi и Kazimierz Michał Ujazdowski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


14. Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (кратко представяне)

Доклад относно новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването [2015/2277(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott и Tibor Szanyi.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.10 от протокола от 7.6.2016 г.


15. Оценка на международните счетоводни стандарти (МСС) (кратко представяне)

Доклад относно оценката на международните счетоводни стандарти (МСС) и на дейността на Фондацията за международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (НСОИ) [2016/2006(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott и Tibor Szanyi.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 7.6.2016 г.


16. Операции за подкрепа на мира - ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз (кратко представяне)

Доклад относно операциите за подкрепа на мира – ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз [2015/2275(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas и Jonathan Arnott.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 7.6.2016 г.


17. Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни (кратко представяне)

Доклад относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни [2015/2065(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness и Ricardo Serrão Santos.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.13 от протокола от 7.6.2016 г.


18. Технологични решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (кратко представяне)

Доклад относно технологичните решения за устойчиво селско стопанство в ЕС [2015/2225(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen и Luke Ming Flanagan.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 7.6.2016 г.


19. Насърчаване на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (кратко представяне)

Доклад относно насърчаването на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства [2015/2227(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias и Jasenko Selimovic.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jordi Sebastià, Tibor Szanyi и Nicola Caputo.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.15 от протокола от 7.6.2016 г.


20. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Ангел Джамбазки, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton и Konstantinos Papadakis.


21. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ 583.763/OJMA).


22. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.45 ч.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Габриел, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Неков, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност