Seznam 
Zápis
PDF 234kWORD 75k
Pondělí, 6. června 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 6.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 7.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 8.Texty dohod dodané Radou
 9.Předložení dokumentů
 10.Plán práce
 11.Schůze OSN na vysoké úrovni na téma HIV/AIDS (rozprava)
 12.Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (rozprava)
 13.Situace v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení v Bělorusku (rozprava)
 14.Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu (krátké přednesení)
 15.Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) (krátké přednesení)
 16.Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (krátké přednesení)
 17.Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce (krátké přednesení)
 18.Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (krátké přednesení)
 19.Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků (krátké přednesení)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku Gianlucy Buonanna.

Parlament držel minutu ticha.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 25. a 26. května 2016, byly schváleny.


4. Složení Parlamentu

Příslušné litevské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Laima Liucija Andrikienė, kterou je nahrazen Gabrielius Landsbergis, byla s platností od 30. května 2016 zvolena poslankyní Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Laima Liucija Andrikienė v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.

°
° ° °

S ohledem na úmrtí Gianlucy Buonanna Parlament podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu s platností od 6. června 2016 a informoval o této skutečnosti příslušný členský stát.


5. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 8. června 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti cenám působícím újmu v loďařství (kodifikované znění) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (kodifikované znění) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000029/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Informace týkající se jednání o mezinárodních dohodách (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Radě: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Komisi: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016), kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016), kterou pokládají Pavel Svoboda a Heidi Hautala za výbor JURI Komisi: Nařízení o otevřené, efektivní a nezávislé správě Evropské unie (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním lednovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


8. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

- Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

- Dohoda mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021.


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty::

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařzení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Částečná obměna členů Účetního dvora - kyperský kandidát (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, LIBE

2) parlamentními výbory

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie (2015/2234(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Zpráva o vesmírných kapacitách evropské bezpečnosti a obrany (2015/2276(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Zpráva o mírových operacích – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (2015/2275(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Zpráva o provádění tematického cíle „zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ – čl. 9 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních (2015/2282(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Zpráva o podpoře inovací a hospodářského rozvoje v rámci budoucího řízení evropských zemědělských podniků (2015/2227(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Zpráva o zprávě EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (2015/2317(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Zpráva o nové alianci pro zabezpečování potravin a výživu (2015/2277(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Zpráva k posuzování mezinárodních účetních standardů a k činnosti Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a Rady pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) (2016/2006(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Zpráva o nekalých obchodních praktikách v potravinářském dodavatelském řetězci (2015/2065(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Zpráva o technologických řešeních v oblasti udržitelného zemědělství v EU (2015/2225(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním opatřením (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - výbor LIBE (A8-0175/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, dohody mezi Evropskou unií a Královstvím Tonga o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Rimantase Šadžiuse členem Účetního dvora (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - výbor INTA - Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o sekretariát dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, zahrnujících jak majetkové poměry v manželství, tak majetkové důsledky registrovaného partnerství (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Martina Anderson (A8-0198/2016)


10. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního červnového plenárního zasedání (PE 583.763/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

beze změny

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byl na závěr rozpravy o otázkách k ústnímu zodpovězení týkajících se rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (bod 64 PDOJ) předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo na červencovém dílčím zasedání.

Vystoupili: Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Philippe Lamberts ve prospěch žádosti.
Parlament žádost schválil JH (183 pro, 114 proti, 9 se zdrželo).

Čtvrtek

Žádost skupiny PPE, aby byla rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) (body 79, 80 a 81 PDOJ) zařazena jako poslední bod odpoledního pořadu jednání.

Vystoupil Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (96 pro, 205 proti, 10 se zdrželo).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


11. Schůze OSN na vysoké úrovni na téma HIV/AIDS (rozprava)

Prohlášení Komise: Schůze OSN na vysoké úrovni na téma HIV/AIDS (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Cristian-Silviu Buşoi za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Charles Goerens za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.


12. Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (rozprava)

Zpráva o zprávě EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 [2015/2317(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda uvedl zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Lola Sánchez Caldentey (zpravodajka výboru INTA), Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Morten Messerschmidt za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi a Ricardo Serrão Santos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 7.6.2016.


13. Situace v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení v Bělorusku (rozprava)

Prohlášení Komise: Situace v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení v Bělorusku (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi a Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott a Eleftherios Synadinos.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


14. Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu (krátké přednesení)

Zpráva o nové alianci pro zabezpečování potravin a výživu [2015/2277(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott a Tibor Szanyi.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.10 zápisu ze dne 7.6.2016.


15. Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) (krátké přednesení)

Zpráva o hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) a činnosti Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a Rady pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) [2016/2006(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott a Tibor Szanyi.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 7.6.2016.


16. Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (krátké přednesení)

Zpráva o operacích na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií [2015/2275(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas a Jonathan Arnott.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 7.6.2016.


17. Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce (krátké přednesení)

Zpráva o nekalých obchodních praktikách v rámci potravinového řetězce [2015/2065(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness a Ricardo Serrão Santos.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.13 zápisu ze dne 7.6.2016.


18. Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (krátké přednesení)

Zpráva o technologických řešeních pro udržitelné zemědělství v EU [2015/2225(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen a Luke Ming Flanagan.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 7.6.2016.


19. Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků (krátké přednesení)

Zpráva o posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků [2015/2227(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Jasenko Selimovic.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jordi Sebastià, Tibor Szanyi a Nicola Caputo.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.15 zápisu ze dne 7.6.2016.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton a Konstantinos Papadakis.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ 583.763/OJMA).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí