Indeks 
Protokol
PDF 234kWORD 74k
Mandag den 6. juni 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 6.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 7.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 8.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 9.Modtagne dokumenter
 10.Arbejdsplan
 11.FN's møde på højt plan om hiv/aids (forhandling)
 12.EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (forhandling)
 13.Sikkerhedstilstanden på nukleare anlæg i Hviderusland (forhandling)
 14.Den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring (kortfattet forelæggelse)
 15.Evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) (kortfattet forelæggelse)
 16.Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (kortfattet forelæggelse)
 17.Illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden (kortfattet forelæggelse)
 18.Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (kortfattet forelæggelse)
 19.Styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Gianluca Buonanno.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


3. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 25. maj 2016 og 26. maj 2016 godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente litauiske myndigheder havde meddelt, at Laima Liucija Andrikienė var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Gabrielius Landsbergis med virkning fra den 30. maj 2016.

Laima Liucija Andrikienė deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

°
° ° °

Efter Gianluca Buonannos død konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1, at mandatet var ledigt med virkning fra den 6. juni 2016, og vedkommende medlemsstat ville blive underrettet herom.


5. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 8. juni 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (omarbejdning) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod skadelig prisfastsættelse for fartøjer (kodifikation) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl ("dyreavlsforordning") (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000029/2016) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Oplysninger vedrørende forhandlinger om internationale aftaler (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) af Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström og Marco Affronte, for ENVI, til Rådet: Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) af Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström og Marco Affronte, for ENVI, til Kommissionen: Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) af Jerzy Buzek, for ITRE, til Kommissionen: Den europæiske jernbaneindustris konkurrenceevne (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) af Pavel Svoboda og Heidi Hautala, for JURI, til Kommissionen: En forordning om en åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden i januar 2016 forelå på Europarl.


8. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union;

- protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union;

- aftale mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein og Kongeriget Norge om en EØS-finansieringsmekanisme (2014-2021).


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition af fiskerfartøjers karakteristika (omarbejdning) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – cypriotisk kandidat (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af listerne over insolvensbehandlinger og insolvensbehandlere i bilag A og B til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON, LIBE

2) fra udvalgene

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side (2015/2234(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Indstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Betænkning om kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa (2015/2276(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, med undtagelse af de af dens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af tillægsprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Betænkning om fredsstøttende operationer – EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (2015/2275(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Betænkning om gennemførelse af det tematiske mål "styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne" (artikel 9, stk. 3) i forordningen om fælles bestemmelser (2015/2282(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Betænkning om styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift (2015/2227(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Betænkning om EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (2015/2317(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Betænkning om den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring (2015/2277(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Betænkning om evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) og aktiviteter inden for International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) og Public Interest Oversight Board (PIOB) (2016/2006(INI)) - ECON udvalg - Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Betænkning om illoyal handelspraksis i fødevarekæden (2015/2065(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Betænkning om teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (2015/2225(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon, α-PVP) kontrolforanstaltninger (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE udvalg (A8-0175/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Tonga om visumfritagelse for kortvarige ophold (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Rimantas Šadžius til medlem af Revisionsretten (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af revision 3 af overenskomsten under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 for så vidt angår sekretariatet for Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT udvalg - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Interimsbetænkning om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI udvalg - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI udvalg - Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde for så vidt angår kompetence, lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem internationale par, som omfatter både formueforholdet mellem ægtefæller og de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI udvalg - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare handlinger (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE udvalg - Ordfører: Martina Anderson (A8-0198/2016)


10. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juni I (PE 583.763/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL om at afslutte forhandlingen om "Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016" (2016/2600(RSP)) (Punkt 64 i PDOJ) med fremsættelse af et beslutningsforslag, opført under afstemningstiden i juli-mødeperioden.

Talere: Anja Hazekamp, for GUE/NGL-Gruppen, for at begrunde anmodningen og Philippe Lamberts for at støtte den.
Parlamentet godkendte anmodningen ved VE
(183 for, 114 imod, 9 hverken/eller).

Torsdag

Anmodning fra PPE om at opføre "debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)" (Punkt 79, 80 og 81 i PDOJ) som sidste punkt på dagsordenen for eftermiddagen.

Indlæg af Cristian Dan Preda, for PPE-Gruppen, for at begrunde anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (96 for, 205 imod, 10 hverken/eller).

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


11. FN's møde på højt plan om hiv/aids (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: FN's møde på højt plan om hiv/aids (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Cristian-Silviu Buşoi for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (forhandling)

Betænkning om EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens [2015/2317(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Lola Sánchez Caldentey (ordfører for udtalelse fra INTA), Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Morten Messerschmidt for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom og Notis Marias.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi og Ricardo Serrão Santos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 7.6.2016.


13. Sikkerhedstilstanden på nukleare anlæg i Hviderusland (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Sikkerhedstilstanden på nukleare anlæg i Hviderusland (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi og Kazimierz Michał Ujazdowski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring [2015/2277(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott og Tibor Szanyi.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.10 i protokollen af 7.6.2016.


15. Evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) og aktiviteter inden for International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) og Public Interest Oversight Board (PIOB) [2016/2006(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott og Tibor Szanyi.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 7.6.2016.


16. Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union [2015/2275(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas og Jonathan Arnott.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 7.6.2016.


17. Illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden [2015/2065(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness og Ricardo Serrão Santos.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 7.6.2016.


18. Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU [2015/2225(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen og Luke Ming Flanagan.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 7.6.2016.


19. Styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift [2015/2227(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias og Jasenko Selimovic.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jordi Sebastià, Tibor Szanyi og Nicola Caputo.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.15 i protokollen af 7.6.2016.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton og Konstantinos Papadakis.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" 583.763/OJMA).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik