Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 247kWORD 82k
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 6.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 7.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 8.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (συζήτηση)
 12.Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (συζήτηση)
 13.Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λευκορωσία (συζήτηση)
 14.Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (σύντομη παρουσίαση)
 15.Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (σύντομη παρουσίαση)
 16.Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 17.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (σύντομη παρουσίαση)
 18.Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σύντομη παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Νεκρολογία

Ο Πρόεδρος αποτίει, εξ ονόματος του Σώματος, φόρο τιμής στη μνήμη του θανόντος Gianluca Buonanno.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 25ης και 26ης Μαΐου 2016 εγκρίνονται.


4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες λιθουανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Laima Liucija Andrikiene ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Gabrielius Landsbergis με ισχύ από 30 Μαΐου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή της ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, η Laima Liucija Andrikienė καταλαμβάνει την έδρα της στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως υπογράψει δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

°
° ° °

Μετά τον θάνατο του Gianluca Buonanno, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού, τη χηρεία της έδρας με ισχύ από 6 Ιουνίου 2016 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.


5. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής για προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών (αναδιατύπωση) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (κωδικοποιημένο κείμενο) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων («Κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων») (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις απαλλαγές για διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000029/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για διεθνείς συμφωνίες (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) που κατέθεσε ο Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) που κατέθεσαν οι Pavel Svoboda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιανουαρίου 2016 διατίθεται στο Eurοparl.


8. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- πρωτόκολλο τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021.


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Κοσσυφοπέδιο*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/1999 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Παραρτήματα στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος CY (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντικατάσταση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας και των διαχειριστών της διαδικασίας αφερεγγυότητας των παραρτημάτων A και B του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON, LIBE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (2015/2234(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (2015/2276(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, της σύμβασης-πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του πρωτοκόλλου οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Τίτλου V του Τρίτου Μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (2015/2275(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του θεματικού στόχου «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» – άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων (2015/2282(INI)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (2015/2227(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2015/2317(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Έκθεση σχετικά με τη Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (2015/2277(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) (2016/2006(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Έκθεση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (2015/2065(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Έκθεση Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ (2015/2225(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-φαινυλο-2-(πυρρολιδιν-1-υλο)πενταν-1-όνη (α-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη, α-PVP) σε μέτρα ελέγχου (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - επιτροπή LIBE (A8-0175/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Rimantas Šadžius ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, όσον αφορά τη γραμματεία της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στους τομείς της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών ζευγαριών, η οποία θα καλύπτει θέματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Martina Anderson (A8-0198/2016)


10. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιουνίου I (PE 583.763/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να κλείσει η συζήτηση σχετικά με τις προφορικές ερωτήσεις που αφορούν την "Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016" (2016/2600(RSP)) (Σημείο 64 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης) με την υποβολή πρότασης ψηφίσματος που έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της περιόδου συνόδου του Ιουλίου.

Παρεμβαίνουν οι Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να αιτιολογήσει το αίτημα, και Philippe Lamberts, για να το υποστηρίξει.
Με ΟΚ
(183 υπέρ, 114 κατά, 9 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας PPE να εγγραφεί, ως τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος, η "Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)" (Σημεία 79, 80 και 81 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διατάξης).

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να αιτιολογήσει το αίτημα.

Με ΗΨ (96 υπέρ, 205 κατά, 10 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


11. Συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για το HIV/AIDS (2016/2756(RSP))

Ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Brian Hayes, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής [2015/2317(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Ο Cristian Dan Preda παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lola Sánchez Caldentey (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Morten Messerschmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Charles Goerens, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.


13. Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λευκορωσία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λευκορωσία (2016/2728(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Γεώργιος Επιτήδειος, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi και Kazimierz Michał Ujazdowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Jonathan Arnott και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή [2015/2277(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Η Maria Heubuch προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.


15. Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) [2016/2006(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Ο Theodor Dumitru Stolojan προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.


16. Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση [2015/2275(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Ο Geoffrey Van Orden προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.


17. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [2015/2065(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Ο Edward Czesak προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.


18. Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ [2015/2225(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Η Anthea McIntyre προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.


19. Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων [2015/2227(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Ο Jan Huitema προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς και Jasenko Selimovic.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jordi Sebastià, Tibor Szanyi και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.


20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Νότης Μαριάς, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" 583.763/OJMA).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Θεοχάρους, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Weber Renate, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου