Rodyklė 
Protokolas
PDF 235kWORD 75k
Pirmadienis, 2016 m. birželio 6 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Atminimo pagerbimas
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 6.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 7.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 8.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 9.Gauti dokumentai
 10.Darbų programa
 11.JT aukšto lygio susitikimas ŽIV/AIDS klausimais (diskusijos)
 12.2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita (diskusijos)
 13.Branduolinių įrenginių saugumo padėtis Baltarusijoje (diskusijos)
 14.Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas (trumpas pristatymas)
 15.Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas (trumpas pristatymas)
 16.Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga (trumpas pristatymas)
 17.Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje (trumpas pristatymas)
 18.Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui (trumpas pristatymas)
 19.Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius (trumpas pristatymas)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Atminimo pagerbimas

Parlamento vardu Pirmininkas pagerbė Gianluca Buonanno atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


3. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2016 m. gegužės 25 d. ir 2016 m. gegužės 26 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


4. Parlamento sudėtis

Lietuvos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Laimos Liucijos Andrikienės, kuri pakeis Gabrielių Landsbergį, išrinkimą Parlamento nare nuo 2016 m. gegužės 30 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Laimos Liucijos Andrikienės įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.

°
° ° °

Mirus Gianlucai Buonanno, Parlamentas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 dalimi, konstatavo, kad nuo 2016 m. birželio 6 d. yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą valstybę narę.


5. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2016 m. birželio 8 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi ekonominės partnerystės susitarimai arba ketinama juos sudaryti (nauja redakcija) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos nuo žalingo laivų įkainojimo (kodifikuota redakcija) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (Kodifikuota redakcija) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (kodifikuota redakcija) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, kiek tai susiję su išimtimis prekiautojams biržos prekėmis (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000029/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Klausimas apie derybas dėl tarptautinių susitarimų (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Tarybai: Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Tarybai: Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Komisijai: Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016)kurį pateikė Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu Komisijai: Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016), kurį pateikė Pavel Svoboda ir Heidi Hautala JURI komiteto vardu Komisijai: Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2016 m. sausio mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


8. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą;

- Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas;

- Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo.


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Kosovas*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Dalinis Audito Rūmų sudėties atnaujinimas. Kipro kandidatas (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B prieduose pateikti nemokumo bylų ir nemokumo specialistų sąrašai (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

ECON, LIBE

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2015/2234(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Pranešimas dėl Europos saugumui ir gynybai skirtų kosmoso pajėgumų (2015/2276(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms netaikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinės dalies nuostatos, projekto (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Pranešimas „Taikos paramos operacijos. ES santykiai su JT ir Afrikos Sąjunga“ (2015/2275(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Pranešimas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodyto teminio tikslo didinti MVĮ konkurencingumą įgyvendinimo (2015/2282(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Pranešimas dėl inovacijų skatinimo ir ekonomikos plėtros būsimo Europos ūkių valdymo srityje (2015/2227(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Pranešimas dėl ES 2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos (2015/2317(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Pranešimas dėl Naujojo aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljanso (2015/2277(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Pranešimas dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimo bei Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) fondo, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) ir Viešojo intereso priežiūros tarybos (PIOB) veiklos (2016/2006(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Pranešimas dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje (2015/2065(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Pranešimas dėl technologinių sprendimų tvariam žemės ūkiui ES (2015/2225(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) projekto (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE komitetas (A8-0175/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tongos Karalystės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Rimantą Šadžių Audito Rūmų nariu (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymo (pataisytas 1958 m. Susitarimas) projekto (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA komitetas - Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriato (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT komitetas - Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais, projekto (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, projekto (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti tarptautinių porų turto teisiniam režimui (sutuoktinių turto teisiniam režimui ir registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms) taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo srityje, projekto (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi, projekto (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Martina Anderson (A8-0198/2016)


10. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis pirmosios birželio mėn. sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 583.763/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas baigti diskusijas dėl klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, tema "Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną" (2016/2600(RSP)) (galutinio darbotvarkės projekto 64 punktas) pateikiant pasiūlymą dėl rezoliucijos, įtrauktas į liepos mėn. sesijos balsavimą.

Kalbėjo: Anja Hazekamp, GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Philippe Lamberts, jis pritarė prašymui.
Parlamentas po balsavimo vardiniu būdu (183 balsavo už, 114 – prieš, 9 susilaikė), patvirtino prašymą.

Ketvirtadienis

PPE frakcijos prašymas įtraukti „Diskusijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)“ kaip paskutinį popietės darbotvarkės punktą (galutinio darbotvarkės projekto 79, 80 ir 81 punktai).

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (96 balsavo už, 205 – prieš, 10 susilaikė) atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


11. JT aukšto lygio susitikimas ŽIV/AIDS klausimais (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: JT aukšto lygio susitikimas ŽIV/AIDS klausimais (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


12. 2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl 2015 m. ES politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos [2015/2317(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Lola Sánchez Caldentey (INTA komiteto nuomonės referentė), Davor Ivo Stier PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Morten Messerschmidt ECR frakcijos vardu, Charles Goerens ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom ir Notis Marias.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi ir Ricardo Serrão Santos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 07 protokolo 5.9 punktas.


13. Branduolinių įrenginių saugumo padėtis Baltarusijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Branduolinių įrenginių saugumo padėtis Baltarusijoje (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Klaus Buchner), Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi ir Kazimierz Michał Ujazdowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


14. Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl naujojo aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljanso [2015/2277(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 06 07 protokolo 5.10 punktas.


15. Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimo ir Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) fondo, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) ir Viešojo intereso priežiūros tarybos (PIOB) veiklos [2016/2006(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 06 07 protokolo 5.11 punktas.


16. Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga“ [2015/2275(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 06 07 protokolo 5.12 punktas.


17. Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto produktų tiekimo grandinėje [2015/2065(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness ir Ricardo Serrão Santos.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 06 07 protokolo 5.13 punktas.


18. Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl technologinių sprendimų tvariam žemės ūkiui ES [2015/2225(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 06 07 protokolo 5.14 punktas.


19. Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimo ateityje valdant Europos ūkius [2015/2227(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias ir Jasenko Selimovic.

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jordi Sebastià, Tibor Szanyi ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 06 07 protokolo 5.15 punktas.


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton ir Konstantinos Papadakis.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, 583.763/OJMA).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika