Index 
Proces-verbal
PDF 233kWORD 75k
Luni, 6 iunie 2016 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Omagiu postum
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 6.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 7.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 8.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 9.Depunere de documente
 10.Ordinea lucrărilor
 11.Reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV/SIDA (dezbatere)
 12.Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (dezbatere)
 13.Situația de securitate a instalațiilor nucleare din Belarus (dezbatere)
 14.Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (prezentare succintă)
 15.Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (prezentare succintă)
 16.Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (prezentare succintă)
 17.Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (prezentare succintă)
 18.Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (prezentare succintă)
 19.Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (prezentare succintă)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.


2. Omagiu postum

Președintele a adus un omagiu, în numele Parlamentului, memoriei lui Gianluca Buonanno.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


3. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 25 mai 2016 și 26 mai 2016 au fost aprobate.


4. Componența Parlamentului

Autoritățile lituaniene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Laima Liucija Andrikienė, în locul lui Gabrielius Landsbergis, ca deputat în Parlament, cu efect de la 30 mai 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Laima Liucija Andrikienė se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.

°
° ° °

În urma decesului lui Gianluca Buonanno, Parlamentul a constatat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, existența locului vacant, cu efect de la 6 iunie 2016 și a informat statul membru în cauză.


5. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 8 iunie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic (reformare) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (text codificat) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000029/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Informații referitoare la negocierile privind acordurile internaționale (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) adresată de Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, adresată Consiliului: Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) adresată de Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, adresată Comisiei: Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) adresată de Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, adresată Comisiei: Competitivitatea industriei europene de echipament feroviar (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) adresată de Pavel Svoboda și Heidi Hautala, în numele Comisiei JURI, adresată Comisiei: Un regulament privind o administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune ianuarie 2016 este disponibilă pe site-ul Europarl.


8. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

- Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

- Acord între Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021.


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul CY (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de înlocuire a listelor cu procedurile de insolvență și cu practicienii în insolvență din anexele A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ECON, LIBE

2) de comisiile parlamentare

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (2015/2234(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și a statelor sale membre, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Raport referitor la capabilitățile spațiale pentru securitatea și apărarea europeană (2015/2276(INI)) - AFET - Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, cu excepția dispozițiilor sale care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - INTA - Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - INTA - Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Raport referitor la operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (2015/2275(INI)) - AFET - Raportor: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a obiectivului tematic „îmbunătățirea competitivității IMM-urilor” (articolul 9 punctul 3 din Regulamentul privind dispozițiile comune) (2015/2282(INI)) - REGI - Raportoare: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Raport referitor la promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (2015/2227(INI)) - AGRI - Raportor: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Raport referitor la raportul UE pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (2015/2317(INI)) - DEVE - Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Raport referitor la Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (2015/2277(INI)) - DEVE - Raportoare: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Raport referitor la evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și la activitățile Fundației pentru Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), ale Grupului Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG) și ale Consiliul de Supraveghere a Interesului Public (PIOB) (2016/2006(INI)) - ECON - Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Raport referitor la practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (2015/2065(INI)) - IMCO - Raportor: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Raport referitor la soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă în UE (2015/2225(INI)) - AGRI - Raportoare: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind supunerea noii substanțe psihoactive 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il)pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) unor măsuri de control (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - LIBE (A8-0175/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului între Uniunea Europeană și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - LIBE - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Raport referitor la numirea lui Rimantas Šadžius ca membru al Curții de Conturi (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Revizuirii 3 a Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul din 1958 revizuit”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - INTA - Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Tunisiei (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - INTA - Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - ECON - Raportor: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - JURI - Raportor: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât aspectele legate de regimurile matrimoniale, cât și cele legate de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - JURI - Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligațiile legate de cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor penale (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - LIBE - Raportoare: Martina Anderson (A8-0198/2016).


10. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din iunie I (PE 583.763/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Cererea Grupului GUE/NGL de încheiere a dezbaterii pe baza întrebărilor cu solicitare de răspuns oral referitoare la Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (Punctul 64 din PDOJ) cu prezentarea unei propuneri de rezoluție, înscrise la votul din perioada de sesiune din iulie.

Au intervenit: Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a motiva cererea, și Philippe Lamberts, pentru a o susține.
Prin
AN (183 pentru, 114 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Cererea Grupului PPE de înscriere, ca ultim punct al ordinii de zi de după-amiază, a subiectului Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură) (Punctele 79, 80 și 81 din PDOJ).

A intervenit Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, pentru a motiva cererea.

Cu VE (96 pentru, 205 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


11. Reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV/SIDA (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Reuniunea la nivel înalt a ONU privind HIV/SIDA (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Cristian-Silviu Buşoi, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (dezbatere)

Raport referitor la raportul UE pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării [2015/2317(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Lola Sánchez Caldentey (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Morten Messerschmidt, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom și Notis Marias.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi și Ricardo Serrão Santos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt și Ivan Jakovčić.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.9 al PV din 7.6.2016.


13. Situația de securitate a instalațiilor nucleare din Belarus (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația de securitate a instalațiilor nucleare din Belarus (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi și Kazimierz Michał Ujazdowski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (prezentare succintă)

Raport referitor la Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție [2015/2277(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott și Tibor Szanyi.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.10 al PV din 7.6.2016.


15. Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (prezentare succintă)

Raport referitor la evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și la activitățile Fundației pentru Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), ale Grupului Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG) și ale Consiliului de Supraveghere a Interesului Public (PIOB) [2016/2006(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott și Tibor Szanyi.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.11 al PV din 7.6.2016.


16. Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (prezentare succintă)

Raport referitor la operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană [2015/2275(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas și Jonathan Arnott.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.12 al PV din 7.6.2016.


17. Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (prezentare succintă)

Raport referitor la practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare [2015/2065(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness și Ricardo Serrão Santos.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.13 al PV din 7.6.2016.


18. Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (prezentare succintă)

Raport referitor la soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă în UE [2015/2225(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen și Luke Ming Flanagan.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.14 al PV din 7.6.2016.


19. Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (prezentare succintă)

Raport referitor la promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene [2015/2227(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias și Jasenko Selimovic.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jordi Sebastià, Tibor Szanyi și Nicola Caputo.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.15 al PV din 7.6.2016.


20. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton și Konstantinos Papadakis.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” 583.763/OJMA).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate