Zoznam 
Zápisnica
PDF 237kWORD 75k
Pondelok, 6. júna 2016 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 6.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 7.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 8.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 9.Predloženie dokumentov
 10.Program práce
 11.Zasadnutie OSN na vysokej úrovni o HIV/AIDS (rozprava)
 12.Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (rozprava)
 13.Stav bezpečnosti jadrových zariadení v Bielorusku (rozprava)
 14.Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (stručná prezentácia)
 15.Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) (stručná prezentácia)
 16.Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (stručná prezentácia)
 17.Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (stručná prezentácia)
 18.Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo (stručná prezentácia)
 19.Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. In memoriam

Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku Gianlucu Buonanna.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


3. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 25. mája 2016 a 26. mája 2016 boli schválené.


4. Zloženie Parlamentu

Príslušné litovské úrady oznámili, že Laima Liucija Andrikienė bola s účinnosťou od 30. mája 2016 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Gabrieliusa Landsbergisa.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Laima Liucija Andrikienė zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

°
° ° °

V súvislosti so smrťou Gianlucu Buonanna Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 6. júna 2016 a informoval o tom dotknutý členský štát.


5. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 8. júna 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (prepracované znenie) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane proti stanovovaniu podhodnotených cien plavidiel (kodifikované znenie) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (kodifikované znenie) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (kodifikované znenie) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o výnimky pre obchodníkov s komoditami (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000029/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Informácie týkajúce sa rokovaní o medzinárodných dohodách (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Kroky v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia prostredníctvom CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Kroky v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia prostredníctvom CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Radu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016), ktorú položil Jerzy Buzek, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Konkurencieschopnosť európskeho železničného zásobovacieho odvetvia (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016), ktorú položili Pavel Svoboda a Heidi Hautala, v mene výboru JURI, pre Komisiu: Nariadenie o otvorenej, efektívnej a nezávislej administratíve Európskej únie (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na januárovej schôdzi v roku 2016 je k dispozícii na stránke Europarl.


8. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

- Protokol, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

- Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórskym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2014 – 2021.


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – cyperský kandidát (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú zoznamy insolvenčných konaní a insolvenčných správcov v prílohách A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, LIBE

2) parlamentných výborov

- Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Únie, Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej (2015/2234(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Únie, Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Správa o vesmírnych spôsobilostiach pre európsku bezpečnosť a obranu (2015/2276(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku s výnimkou ustanovení, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Správa o operáciách na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (2015/2275(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Správa o plnení tematického cieľa „zvýšenie konkurencieschopnosti MSP“ – článok 9 ods. 3 nariadenia o spoločných ustanoveniach (2015/2282(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Správa o posilňovaní inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (2015/2227(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Správa o správe EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (2015/2317(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Správa o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu (2015/2277(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Správa o posudzovaní medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a o činnosti Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS), Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) a Rady pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB) (2016/2006(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Správa o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci (2015/2065(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Správa o technologických riešeniach pre udržateľné poľnohospodárstvo v EÚ (2015/2225(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o vystavení novej psychoaktívnej látky 1-fenyl-2-(1-pyrolidín-1-yl) pentán-1-ón (α-pyrolidínvalerofenón, α-PVP) kontrolným opatreniam (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - výbor LIBE (A8-0175/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Palauskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Kolumbijskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody medzi Európskou úniou a Tongským kráľovstvom o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Správa o návrhu na vymenovanie Rimantasa Šadžiusa za člena Dvora audítorov (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí revízie 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie dohody vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Tunisku (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o sekretariát dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie v súvislosti s aspektmi týkajúcimi sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o ratifikácii zo strany členských štátov Protokolu z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori a o ich pristúpení k nemu v mene Únie s výnimkou aspektov týkajúcich sa justičnej spolupráce v občianskych veciach (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - výbor JURI - Spravodajca: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pokiaľ ide o jeho ustanovenia o povinnostiach týkajúcich sa justičnej spolupráce v trestných veciach a vymedzenie pojmu trestné činy (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Martina Anderson (A8-0198/2016).


10. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej júnovej plenárnej schôdze (PE 583.763/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Bez zmeny.

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL o uzatvorenie rozpravy o otázkach na ústne zodpovedanie o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (bod 64 PDOJ) predložením návrhu uznesenia, o ktorom by sa hlasovalo počas júlovej plenárnej schôdze.

Vystúpili títo poslanci: Anja Hazekamp, v mene skupiny GUE/NGL, aby žiadosť odôvodnila, a Philippe Lamberts, aby ju podporil.
Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien
(183: za, 114: proti, 9: zdržali sa hlasovania).

Štvrtok

Žiadosť skupiny PPE, aby ako posledný bod programu popoludňajšieho rokovania bola zaradená rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku) (body 79, 80 a 81 PDOJ).

V rozprave vystúpil Cristian Dan Preda, v mene skupiny PPE, aby žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 96, proti: 205, zdržali sa hlasovania: 10).

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


11. Zasadnutie OSN na vysokej úrovni o HIV/AIDS (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zasadnutie OSN na vysokej úrovni o HIV/AIDS (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Cristian-Silviu Buşoi v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


12. Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (rozprava)

Správa o správe EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 [2015/2317(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lola Sánchez Caldentey ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Morten Messerschmidt v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 7.6.2016.


13. Stav bezpečnosti jadrových zariadení v Bielorusku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Stav bezpečnosti jadrových zariadení v Bielorusku (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi a Kazimierz Michał Ujazdowski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.


14. Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (stručná prezentácia)

Správa o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu [2015/2277(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.10 zápisnice zo dňa 7.6.2016.


15. Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) (stručná prezentácia)

Správa o hodnotení medzinárodných účtovných štandardov (IAS) a činnosti Nadácie pre medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS), Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) a Rady pre dohľad nad verejným záujmom (PIOB) [2016/2006(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 7.6.2016.


16. Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (stručná prezentácia)

Správa o operáciách na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou [2015/2275(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 7.6.2016.


17. Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (stručná prezentácia)

Správa o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci [2015/2065(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness a Ricardo Serrão Santos.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 7.6.2016.


18. Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo (stručná prezentácia)

Správa o technologických riešeniach pre udržateľné poľnohospodárstvo v EÚ [2015/2225(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen a Luke Ming Flanagan.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 7.6.2016.


19. Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (stručná prezentácia)

Správa o posilňovaní inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov [2015/2227(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Jasenko Selimovic.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jordi Sebastià, Tibor Szanyi a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.15 zápisnice zo dňa 7.6.2016.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton a Konstantinos Papadakis.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" 583.763/OJMA).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia