Index 
Protokoll
PDF 231kWORD 74k
Måndagen den 6 juni 2016 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 6.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 8.Avtalstexter översända av rådet
 9.Inkomna dokument
 10.Arbetsplan
 11.FN:s högnivåmöte om hiv/aids (debatt)
 12.Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (debatt)
 13.Tillståndet för säkerheten vid kärntekniska anläggningar i Vitryssland (debatt)
 14.Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (kortfattad redogörelse)
 15.Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (kortfattad redogörelse)
 16.Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (kortfattad redogörelse)
 17.Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (kortfattad redogörelse)
 18.Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (kortfattad redogörelse)
 19.Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.


2. Parentation

Talmannen hedrade, på parlamentets vägnar, minnet av Gianluca Buonanno.

Parlamentet höll en tyst minut.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 25 maj 2016 och 26 maj 2016 justerades.


4. Parlamentets sammansättning

De behöriga litauiska myndigheterna hade meddelat att Laima Liucija Andrikienė utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Gabrielius Landsbergis från och med den 30 maj 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Laima Liucija Andrikienė fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Som en följd av Gianluca Buonannos bortgång fastställde parlamentet, i enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen, att dennes plats var vakant från och med den 6 juni 2016 och underrättade den berörda medlemsstaten om detta.


5. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen den 8 juni 2016 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (omarbetning) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för avel, handel med och införsel till unionen av renrasiga avelsdjur, hybridavelssvin och avelsmaterial från dem och om ändring av förordning (EU) nr 652/2014, rådets direktiv 89/608/EEG och 90/425/EEG och om upphävande av vissa akter med avseende på djuravel (förordningen om djuravel) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).


6. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000029/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Information om förhandlingar om internationella avtal (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016) från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Konkurrenskraften för de europeiska underleverantörerna inom järnvägsindustrin (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016) från Pavel Svoboda och Heidi Hautala, för utskottet JURI, till kommissionen: En förordning för en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)


7. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden januari 2016 finns tillgängligt på Europarl.


8. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

- Protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

- Avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021.


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo*) (COM(2016)0277 - C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition av fiskefartygs egenskaper (omarbetning) (COM(2016)0273 - C8-0187/2016 - 2016/0145(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Cyperns kandidat (09186/2016 - C8-0190/2016 - 2016/0807(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (COM(2016)0317 - C8-0196/2016 - 2016/0159(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

ECON, LIBE

2) från parlamentets utskott

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (2015/2234(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0143/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0148/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan (05431/2015 - C8-0061/2015 - 2013/0441(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0149/2016)

- Betänkande om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (2015/2276(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser de bestämmelser i protokollet som inte omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

- Betänkande om fredsfrämjande insatser – EU:s samverkan med FN och Afrikanska unionen (2015/2275(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

- Betänkande om genomförande av det tematiska målet ”att öka konkurrenskraften hos SMF” (artikel 9.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser) (2015/2282(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Rosa D'Amato (A8-0162/2016)

- Betänkande om förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (2015/2227(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Jan Huitema (A8-0163/2016)

- Betänkande om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (2015/2317(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

- Betänkande om den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (2015/2277(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

- Betänkande om utvärdering av de internationella redovisningsstandarderna (IAS) och verksamheten i International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) och Public Interest Oversight Board (Piob) (2016/2006(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

- Betänkande om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (2015/2065(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Edward Czesak (A8-0173/2016)

- Betänkande om tekniska lösningar för ett hållbart jordbruk i EU (2015/2225(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrollåtgärder (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)) - utskottet LIBE (A8-0175/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

- * Betänkande om nomineringen av Rimantas Šadžius till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0183/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om avslutande av revidering 3 av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange (A8-0185/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av en förklaring om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter (06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien (COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)) - utskottet CONT - Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

- *** Interimsbetänkande om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

- *** Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar frågor om såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap (08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)) - utskottet JURI - Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Martina Anderson (A8-0198/2016).


10. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden juni I (PE 583.763/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Begäran från GUE/NGL-gruppen om att debatten om de muntliga frågorna om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016” (2016/2600(RSP)) (Punkt 64 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) skulle avslutas med ingivande av ett förslag till resolution, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden i juli.

Talare: Anja Hazekamp, för GUE/NGL-gruppen, redogjorde för denna begäran, och Philippe Lamberts uttryckte sitt stöd för den.
Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop
(183 röster för, 114 emot och 9 nedlagda röster).

Torsdag

Begäran från PPE-gruppen om att som sista punkt på föredragningslistan för eftermiddagen föra upp "Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)" (Punkterna 79, 80 och 81 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista).

Talare: Cristian Dan Preda, för PPE-gruppen, redogjorde för denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (96 röster för, 205 röster emot, 10 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


11. FN:s högnivåmöte om hiv/aids (debatt)

Uttalande av kommissionen: FN:s högnivåmöte om hiv/aids (2016/2756(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Cristian-Silviu Buşoi för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Inácio Faria, Maria Lidia Senra Rodríguez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Marijana Petir, Soraya Post, Izaskun Bilbao Barandica, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Anna Záborská och Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Hayes, Nicola Caputo, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (debatt)

Betänkande om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 [2015/2317(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

Cristian Dan Preda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Lola Sánchez Caldentey (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Morten Messerschmidt för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Olaf Stuger, Adam Szejnfeld, Elly Schlein, Joachim Zeller, Pedro Silva Pereira, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Mariya Gabriel, Andrejs Mamikins, Tibor Szanyi och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Bill Etheridge, Richard Howitt och Ivan Jakovčić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 7.6.2016.


13. Tillståndet för säkerheten vid kärntekniska anläggningar i Vitryssland (debatt)

Uttalande av kommissionen: Tillståndet för säkerheten vid kärntekniska anläggningar i Vitryssland (2016/2728(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Carlos Zorrinho, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Klaus Buchner, Jasenko Selimovic, Lola Sánchez Caldentey, Benedek Jávor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Julie Ward, Monica Macovei, Helmut Scholz, Klaus Buchner, Tibor Szanyi och Kazimierz Michał Ujazdowski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott och Eleftherios Synadinos.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning [2015/2277(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

Maria Heubuch redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott och Tibor Szanyi.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.10 i protokollet av den 7.6.2016.


15. Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utvärdering av de internationella redovisningsstandarderna (IAS) och verksamheten i International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och Public Interest Oversight Board (PIOB) [2016/2006(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

Theodor Dumitru Stolojan redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Jonathan Arnott och Tibor Szanyi.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 7.6.2016.


16. Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen [2015/2275(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

Geoffrey Van Orden redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas och Jonathan Arnott.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.12 i protokollet av den 7.6.2016.


17. Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (kortfattad redogörelse)

Betänkande om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan [2015/2065(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Edward Czesak (A8-0173/2016)

Edward Czesak redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Anna Maria Corazza Bildt, Ivan Jakovčić, João Ferreira, Igor Šoltes, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness och Ricardo Serrão Santos.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.13 i protokollet av den 7.6.2016.


18. Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (kortfattad redogörelse)

Betänkande om tekniska lösningar för ett hållbart jordbruk i EU [2015/2225(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

Anthea McIntyre redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Norbert Lins, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Molly Scott Cato, Jonathan Arnott, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paul Brannen och Luke Ming Flanagan.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.14 i protokollet av den 7.6.2016.


19. Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU [2015/2227(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jan Huitema (A8-0163/2016)

Jan Huitema redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias och Jasenko Selimovic.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jordi Sebastià, Tibor Szanyi och Nicola Caputo.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.15 i protokollet av den 7.6.2016.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Andrea Bocskor, Claudia Țapardel, Anna Záborská, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mihai Ţurcanu, Jude Kirton-Darling, Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Martina Anderson, Deirdre Clune, Paul Brannen, Marian Harkin, Daciana Octavia Sârbu, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Josep-Maria Terricabras, Julie Ward, Stanislav Polčák, Marisa Matias, Afzal Khan, Yana Toom, João Ferreira, Gilles Lebreton och Konstantinos Papadakis.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" 583.763/OJMA).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Gabriel, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Ayuso, Bové, Crowley, Czarnecki, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Mato, Mayer Georg, Rodríguez-Piñero Fernández, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy