Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0034(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0125/2016

Debatter :

PV 07/06/2016 - 3
CRE 07/06/2016 - 3

Omröstningar :

PV 07/06/2016 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0244

Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

3. Marknader för finansiella instrument ***I - Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber redogjorde för betänkandena.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Anneliese Dodds för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino och Emmanuel Maurel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Paul Denanot, Notis Marias och Eleftherios Synadinos.

Talare: Jonathan Hill och Markus Ferber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 och punkt 5.7 i protokollet av den 7.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy