Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, med undantag av dess bestämmelser som omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0238)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.2. Enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon: Unece-överenskommelse *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om avslutande av revidering 3 av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0239)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.3. Handelsavtal EU-Colombia och Peru (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0240)

Parlamentet godkände att tilläggsprotokollet ingås.


5.4. Fördjupat samarbete i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar frågor om såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0241)

Parlamentet godkände förslaget till rådets beslut.


5.5. Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till Världshälsoorganisationens ramkonvention (straffrättsligt samarbete) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0242)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


5.6. Marknader för finansiella instrument ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0243)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0243)


5.7. Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0244)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0244)


5.8. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Rimantas Šadžius till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)
(sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 7.6.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0245)


5.9. Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (omröstning)

Betänkande om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 [2015/2317(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0246)

Inlägg:

Charles Goerens lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8. Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


5.10. Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (omröstning)

Betänkande om den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning [2015/2277(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0247)


5.11. Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (omröstning)

Betänkande om utvärdering av de internationella redovisningsstandarderna (IAS) och verksamheten i International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och Public Interest Oversight Board (PIOB) [2016/2006(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0248)


5.12. Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (omröstning)

Betänkande om fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen [2015/2275(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0249)


5.13. Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (omröstning)

Betänkande om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan [2015/2065(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0250)


5.14. Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (omröstning)

Betänkande om tekniska lösningar för ett hållbart jordbruk i EU [2015/2225(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0251)


5.15. Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (omröstning)

Betänkande om förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU [2015/2227(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0252)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy