Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург

9. Актуално състояние на външните аспекти на европейската програма в областта на миграцията: към нов Пакт за миграцията (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Актуално състояние на външните аспекти на европейската програма в областта на миграцията: към нов Пакт за миграцията (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направиха изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Mike Hookem, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Мария Габриел, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marita Ulvskog, и Frank Engel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Емил Радев, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, за да направи някои уточнения във връзка с предходното си изказване, Richard Sulík, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos и Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Marlene Mizzi, Ангел Джамбазки, Marielle de Sarnez и Josu Juaristi Abaunz.

Изказаха се: Federica Mogherini и Frans Timmermans.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност