Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

9. Τρέχουσα κατάσταση των εξωτερικών πτυχών του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση: Προς ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Τρέχουσα κατάσταση των εξωτερικών πτυχών του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση: Προς ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (2016/2757(RSP))

Οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Νότης Μαριάς, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Mike Hookem, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Ελευθέριος Συναδινός, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Κώστας Χρυσόγονος, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marita Ulvskog, και Frank Engel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Νεοκλής Συλικιώτης, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, για να διευκρινίσει την προηγούμενη παρέμβασή του, Richard Sulík, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andi Cristea, Δημήτρης Παπαδάκης, Giovanni La Via, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος και Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez και Josu Juaristi Abaunz.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου