Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 7. juni 2016 - Strasbourg

10. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 17. maj 2016, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markedssonderinger (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

H
enstillingen kan findes på websiden ”Europarl” under den indeværende mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik