Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 17 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot denna rekommendation inom 24 timmar anses den godkänd. I annat fall tas den upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy