Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург

11. Пакет от мерки относно законната миграция - План за действие относно интеграцията на граждани от трети страни (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Пакет от мерки относно законната миграция (2016/2758(RSP))

Изявление на Комисията: План за действие относно интеграцията на граждани от трети страни (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направи изявления.

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon и Branislav Škripek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog и Péter Niedermüller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa и João Pimenta Lopes.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност