Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg

11. Balík opatrení v oblasti legálnej migrácie - Akčný plán EÚ pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Balík opatrení v oblasti legálnej migrácie (2016/2758(RSP))

Vyhlásenie Komisie: Akčný plán EÚ pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon a Branislav Škripek.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog a Péter Niedermüller.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia