Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

11. Paketet om laglig migration - Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Paketet om laglig migration (2016/2758(RSP))

Uttalande av kommissionen: Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalandena.

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Carlos Coelho, Tanja Fajon och Branislav Škripek.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog och Péter Niedermüller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa och João Pimenta Lopes.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy