Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

12. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (2016/2504(RSP))

Παρεμβαίνει η Inés Ayala Sender για να αναφερθεί στην παρουσία ομάδας επισκεπτών από την πόλη Καλάντα της Ισπανίας στο θεωρείο.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Anne Sander, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog και Νικόλαος Χουντής.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward και Eva Paunova.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνει οι Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου