Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург

13. Положението в Бангладеш (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Бангладеш (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan и Ana Gomes.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Изказаха се: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Kateřina Konečná и Csaba Sógor.

Изказа се Bert Koenders.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност