Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2016 r. - Strasburg

13. Sytuacja w Bangladeszu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Bangladeszu (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan i Ana Gomes.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Głos zabrali: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Kateřina Konečná i Csaba Sógor.

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności