Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έχει λάβει από τις Ομάδες PPE και S&D τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή INTA: Laima Liucija Andrikienė

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Laima Liucija Andrikienė

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN): Daciana Octavia Sârbu αντί του Sorin Moisă

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Sorin Moisă αντί της Daciana Octavia Sârbu

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου