Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000038/2016 (B8-0367/2016)

Συζήτηση :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

16. Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000038/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000039/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0367/2016.

Ο Jan Philipp Albrecht αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0368/2016.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Bill Etheridge και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Bert Koenders.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τη συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016

—   Monika Hohlmeier και Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου