Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2276(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0151/2016

Συζήτηση :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0267

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

17. Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα - Διείσδυση στη διαστημική αγορά - Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανική Πολιτική (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα [2015/2276(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Δήλωση της Επιτροπής: Διείσδυση στη διαστημική αγορά (2016/2731(RSP))

Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανική Πολιτική (2016/2730(RSP))

Ο Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Marian-Jean Marinescu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski και Franck Proust.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl και Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.15 και σημείο 12.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου