Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Правила срещу определени практики за избягване на данъци * (разискване)
 3.Пазарите на финансови инструменти ***I - Пазарите на финансови инструменти, пазарната злоупотреба и сетълмента на ценни книжа ***I (разискване)
 4.Състав на Парламента
 5.Време за гласуване
  
5.1.Премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия: протокол към Рамковата конвенция на Световната здравна организация *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Еднакви технически предписания за колесни превозни средства: Споразумение на ИКЕ на ООН *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Търговско споразумение между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Засилено сътрудничество в областта на режимите на имуществени отношения на международните двойки *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия: протокол към Рамковата конвенция на Световната здравна организация *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Пазарите на финансови инструменти ***I (гласуване)
  
5.7.Пазарите на финансови инструменти, пазарната злоупотреба и сетълмента на ценни книжа ***I (гласуване)
  
5.8.Предложение за назначаване на Римантас Садзиус за член на Сметната палата (гласуване)
  
5.9.Доклад на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (гласуване)
  
5.10.Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (гласуване)
  
5.11.Оценка на международните счетоводни стандарти (МСС) (гласуване)
  
5.12.Операции за подкрепа на мира - ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз (гласуване)
  
5.13.Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни (гласуване)
  
5.14.Технологични решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (гласуване)
  
5.15.Насърчаване на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Актуално състояние на външните аспекти на европейската програма в областта на миграцията: към нов Пакт за миграцията (разискване)
 10.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 11.Пакет от мерки относно законната миграция - План за действие относно интеграцията на граждани от трети страни (разискване)
 12.Прието решение относно Новата програма за умения в Европа (разискване)
 13.Положението в Бангладеш (разискване)
 14.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) *** - Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) *** - Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (разискване)
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Последващи действия след резолюцията относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (разискване)
 17.Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана - Навлизане на пазара на космически технологии - Европейска космическа индустриална политика (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Предложение за назначаване на Римантас Садзиус за член на Сметната палата
Протокол (207 kb) Присъствен списък (62 kb)    Поименни гласувания (2115 kb) Приложение 1 (8 kb) 
 
Протокол (219 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от различните гласувания (41 kb) Поименни гласувания (75 kb)    
 
Протокол (298 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от различните гласувания (743 kb) Поименни гласувания (2025 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност