Seznam 
Zápis
PDF 270kWORD 209k
Úterý, 7. června 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem * (rozprava)
 3.Trhy finančních nástrojů ***I – Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry ***I (rozprava)
 4.Složení Parlamentu
 5.Hlasování
  5.1.Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla: dohoda EHKOSN *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: Protokol k Rámcové úmluvě WHO (justiční spolupráce v trestních věcech) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Trhy finančních nástrojů ***I (hlasování)
  5.7.Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry ***I (hlasování)
  5.8.Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius (hlasování)
  5.9.Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (hlasování)
  5.10.Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu (hlasování)
  5.11.Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) (hlasování)
  5.12.Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (hlasování)
  5.13.Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce (hlasování)
  5.14.Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (hlasování)
  5.15.Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Aktuální stav, pokud jde o externí aspekty evropského programu pro migraci: směrem k novému „paktu pro migraci“ (rozprava)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Balíček o legální migraci – Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí (rozprava)
 12.Rozhodnutí přijaté ve věci nové agendy dovedností pro Evropu (rozprava)
 13.Situace v Bangladéši (rozprava)
 14.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) *** – Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) *** – Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (rozprava)
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (rozprava)
 17.Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany – Pronikání na trh v oblasti vesmíru – Evropská kosmická průmyslová politika (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem * (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet uvedl zprávu.

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Emmanuel Maurel za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Roger Helmer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides, David Coburn, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein a Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Předsedající oznámil, že dnes dopoledne byl v Istanbulu spáchán atentát.

°
° ° °

Vystoupili: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly a Burkhard Balz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, a Ana Gomes.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Hugues Bayet.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.13 zápisu ze dne 8.6.2016.


3. Trhy finančních nástrojů ***I – Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber uvedl zprávy.

Vystoupil Jonathan Hill (člen Komise).

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Anneliese Dodds za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino a Emmanuel Maurel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Paul Denanot, Notis Marias a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Jonathan Hill a Markus Ferber.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.6 a bod 5.7 zápisu ze dne 7.6.2016.


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

4. Složení Parlamentu

Předsedající se připojil k projevům soustrasti, kterou včera předseda Parlamentu vyjádřil rodině Gianlucy Buonanna a kolegům z jeho politické skupiny.

°
° ° °

Příslušné švédské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Jakop Dalunde, kterým je nahrazen Peter Eriksson, byl s platností od 7. června 2016 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Jakop Dalunde v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0238)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.2. Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla: dohoda EHKOSN *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření revize 3 Dohody Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel („revidovaná dohoda z roku 1958“) [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0239)

Parlament schválil uzavření dohody.


5.3. Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového protokolu k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0240)

Parlament schválil uzavření dodatkového protokolu.


5.4. Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, zahrnujících jak majetkové poměry v manželství, tak majetkové důsledky registrovaného partnerství [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0241)

Parlament schválil návrh rozhodnutí Rady.


5.5. Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: Protokol k Rámcové úmluvě WHO (justiční spolupráce v trestních věcech) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0242)

Parlament schválil uzavření protokolu.


5.6. Trhy finančních nástrojů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o některá data [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0243)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0243)


5.7. Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů, pokud jde o některá data [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0244)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0244)


5.8. Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Rimantase Šadžiuse členem Účetního dvora [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0183/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)
(tajné hlasování)

Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 7.6.2016)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0245)


5.9. Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (hlasování)

Zpráva o zprávě EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 [2015/2317(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0246)

Vystoupení

Charles Goerens předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 8. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.


5.10. Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu (hlasování)

Zpráva o nové alianci pro zabezpečování potravin a výživu [2015/2277(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0247)


5.11. Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) (hlasování)

Zpráva o hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) a činnosti Nadace pro mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS), Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) a Rady pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) [2016/2006(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0248)


5.12. Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (hlasování)

Zpráva o operacích na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií [2015/2275(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0249)


5.13. Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce (hlasování)

Zpráva o nekalých obchodních praktikách v rámci potravinového řetězce [2015/2065(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0250)


5.14. Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (hlasování)

Zpráva o technologických řešeních pro udržitelné zemědělství v EU [2015/2225(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0251)


5.15. Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků (hlasování)

Zpráva o posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků [2015/2227(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0252)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

zpráva Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

zpráva Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

zpráva Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

zpráva Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

zpráva Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

zpráva Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

zpráva Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:30, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

8. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


9. Aktuální stav, pokud jde o externí aspekty evropského programu pro migraci: směrem k novému „paktu pro migraci“ (rozprava)

Prohlášení Komise: Aktuální stav, pokud jde o externí aspekty evropského programu pro migraci: směrem k novému „paktu pro migraci“ (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Rolandas Paksas za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Mike Hookem, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marita Ulvskog, a Frank Engel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, aby upřesnil své předcházející vystoupení, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez a Josu Juaristi Abaunz.

Vystoupili: Federica Mogherini a Frans Timmermans.

Rozprava skončila.


10. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 17. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je po dobu trvání tohoto dílčího zasedání dostupné na internetových stránkách Europarl.


11. Balíček o legální migraci – Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí (rozprava)

Prohlášení Komise: Balíček o legální migraci (2016/2758(RSP))

Prohlášení Komise: Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Kinga Gál za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon a Branislav Škripek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog a Péter Niedermüller.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa a João Pimenta Lopes.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


12. Rozhodnutí přijaté ve věci nové agendy dovedností pro Evropu (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí přijaté ve věci nové agendy dovedností pro Evropu (2016/2504(RSP))

Vystoupila Inés Ayala Sender k přítomnosti skupiny návštěvníků ze španělského města Calanda, kteří byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

Marianne Thyssen (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Anne Sander, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog a Nikolaos Chountis.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward a Eva Paunova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić a Bill Etheridge.

Vystoupila Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


13. Situace v Bangladéši (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Bangladéši (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan a Ana Gomes.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Vystoupili: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Kateřina Konečná a Csaba Sógor.

Vystoupil Bert Koenders.

Rozprava skončila.


14. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) *** – Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) *** – Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie [2015/2234(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok uvedl doporučení a zprávu.

Vystoupil Bert Koenders (úřadující předseda Rady) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Goffredo Maria Bettini za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld a Alessia Maria Mosca.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Bert Koenders.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.10, bod 12.09 a bod 12.11 zápisu ze dne 8.6.2016.


15. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a S&D následující žádosti o jmenování:

výbor INTA: Laima Liucija Andrikienė

podvýbor pro bezpečnost a obranu: Laima Liucija Andrikienė

Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN): Daciana Octavia Sârbu, kterou je nahrazen Sorin Moisă

Delegace pro vztahy se Spojenými státy: Sorin Moisă, kterým je nahrazena Daciana Octavia Sârbu.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


16. Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000038/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000039/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht rozvinul otázky.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku B8-0368/2016.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Bill Etheridge a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Věra Jourová a Bert Koenders.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o opatřeních v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier a Jeroen Lenaers za skupinu PPE o opatřeních v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o mučení ze strany CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.14 zápisu ze dne 8.6.2016.


17. Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany – Pronikání na trh v oblasti vesmíru – Evropská kosmická průmyslová politika (rozprava)

Zpráva o vesmírných kapacitách evropské bezpečnosti a obrany [2015/2276(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Prohlášení Komise: Pronikání na trh v oblasti vesmíru (2016/2731(RSP))

Prohlášení Komise: Evropská kosmická průmyslová politika (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski uvedl zprávu.

Vystoupil Marian-Jean Marinescu (navrhovatel výboru ITRE).

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski a Franck Proust.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a João Ferreira.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Françoise Grossetête za skupinu PPE, Constanze Krehl a Flavio Zanonato za skupinu S&D, Evžen Tošenovský a Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, David Borrelli, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o pronikání na trh v oblasti vesmíru (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.15 a bod 12.16 zápisu ze dne 8.6.2016.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 583.763/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:20.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Právní upozornění - Ochrana soukromí