Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 295kWORD 225k
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής * (συζήτηση)
 3.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Συμφωνία Εμπορίου EE-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I (ψηφοφορία)
  
5.8.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius (ψηφοφορία)
  
5.9.Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ψηφοφορία)
  
5.10.Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (ψηφοφορία)
  
5.11.Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (ψηφοφορία)
  
5.12.Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (ψηφοφορία)
  
5.13.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (ψηφοφορία)
  
5.14.Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (ψηφοφορία)
  
5.15.Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Τρέχουσα κατάσταση των εξωτερικών πτυχών του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση: Προς ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (συζήτηση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Δέσμη μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση - Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 12.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στο Μπανγκλαντές (συζήτηση)
 14.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) *** - Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) *** - Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (συζήτηση)
 17.Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα - Διείσδυση στη διαστημική αγορά - Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανική Πολιτική (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Ο Hugues Bayet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Δημήτριος Παπαδημούλης, Philippe Lamberts, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marc Tarabella, Roger Helmer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Γεώργιος Επιτήδειος, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Μαυρίδη, David Coburn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein και Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι σήμερα το πρωί έγινε τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Λευτέρης Χριστοφόρου, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly και Burkhard Balz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Igor Šoltes, Brian Hayes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Hugues Bayet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.


3. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EE για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Ο Markus Ferber παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Anneliese Dodds, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Γεώργιος Κύρτσος, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino και Emmanuel Maurel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Hill και Markus Ferber.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 και σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

4. Σύνθεση του Σώματος

Ο Πρόεδρος εκφράζει και τα δικά του συλλυπητήρια μετά τα συλλυπητήρια που εξέφρασε χθες ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου στην οικογένεια του Gianluca Buonanno και στους συναδέλφους της πολιτικής του Ομάδας.

°
° ° °

Οι αρμόδιες σουηδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Jakop Dalunde ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Peter Eriksson με ισχύ από 7 Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Jakop Dalunde καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, εξαιρουμένων των διατάξεών του που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Τίτλου V του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0238)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.2. Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0239)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.3. Συμφωνία Εμπορίου EE-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0240)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου.


5.4. Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων για τις περιουσιακές σχέσεις των διεθνών ζευγαριών, που καλύπτει τόσο τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων όσο και τις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρισμένων συντρόφων [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0241)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.


5.5. Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, όσον αφορά τις διατάξεις του για τις υποχρεώσεις σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και τον ορισμό ποινικών αδικημάτων [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0242)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


5.6. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EE για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0243)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0243)


5.7. Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ως προς ορισμένες ημερομηνίες [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0244)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0244)


5.8. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Rimantas Šadžius ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)
(Μυστική ψηφοφορία)

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0245)


5.9. Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής [2015/2317(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0246)

Παρεμβάσεις

Ο Charles Goerens προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 8. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.


5.10. Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή [2015/2277(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0247)


5.11. Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) [2016/2006(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0248)


5.12. Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση [2015/2275(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0249)


5.13. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (ψηφοφορία)

Έκθεση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων [2015/2065(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0250)


5.14. Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ [2015/2225(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0251)


5.15. Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων [2015/2227(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0252)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Έκθεση Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Έκθεση Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Έκθεση Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Έκθεση Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Έκθεση Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Έκθεση Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Έκθεση Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Τρέχουσα κατάσταση των εξωτερικών πτυχών του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση: Προς ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Τρέχουσα κατάσταση των εξωτερικών πτυχών του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση: Προς ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (2016/2757(RSP))

Οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Νότης Μαριάς, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Mike Hookem, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Ελευθέριος Συναδινός, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Κώστας Χρυσόγονος, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marita Ulvskog, και Frank Engel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Νεοκλής Συλικιώτης, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, για να διευκρινίσει την προηγούμενη παρέμβασή του, Richard Sulík, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andi Cristea, Δημήτρης Παπαδάκης, Giovanni La Via, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Μιλτιάδης Κύρκος και Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez και Josu Juaristi Abaunz.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Frans Timmermans.

Η συζήτηση περατώνεται.


10. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

σύστασης της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες για συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες πραγματοποιώντας βολιδοσκοπήσεις της αγοράς (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Εάν εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις επί της ανωτέρω συστάσεως, η σύσταση αυτή λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Europarl για τη διάρκεια της παρούσης περιόδου συνόδου.


11. Δέσμη μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση - Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση (2016/2758(RSP))

Δήλωση της Επιτροπής: Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (2016/2759(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει σε δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon και Branislav Škripek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog και Péter Niedermüller.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Γεώργιος Επιτήδειος, Silvia Costa και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


12. Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (2016/2504(RSP))

Παρεμβαίνει η Inés Ayala Sender για να αναφερθεί στην παρουσία ομάδας επισκεπτών από την πόλη Καλάντα της Ισπανίας στο θεωρείο.

Η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Anne Sander, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog και Νικόλαος Χουντής.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward και Eva Paunova.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνει οι Marianne Thyssen.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


13. Η κατάσταση στο Μπανγκλαντές (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Μπανγκλαντές (2016/2729(RSP))

Ο Bert Koenders (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan και Ana Gomes.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Παρεμβαίνουν οι Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) *** - Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) *** - Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου [2015/2234(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders (Πρόεδρος του Συμβουλίου) εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Werner Langen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Goffredo Maria Bettini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld και Alessia Maria Mosca.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.10, σημείο 12.09 και σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.


15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έχει λάβει από τις Ομάδες PPE και S&D τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή INTA: Laima Liucija Andrikienė

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Laima Liucija Andrikienė

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN): Daciana Octavia Sârbu αντί του Sorin Moisă

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Sorin Moisă αντί της Daciana Octavia Sârbu

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


16. Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000038/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000039/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0367/2016.

Ο Jan Philipp Albrecht αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0368/2016.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Bill Etheridge και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Bert Koenders.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τη συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από την CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016

—   Monika Hohlmeier και Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.


17. Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα - Διείσδυση στη διαστημική αγορά - Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανική Πολιτική (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα [2015/2276(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Δήλωση της Επιτροπής: Διείσδυση στη διαστημική αγορά (2016/2731(RSP))

Δήλωση της Επιτροπής: Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανική Πολιτική (2016/2730(RSP))

Ο Bogdan Andrzej Zdrojewski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Marian-Jean Marinescu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski και Franck Proust.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Constanze Krehl και Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.15 και σημείο 12.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 583.763/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.20.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Θεοχάρους, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Weber Renate


Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου