Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 272kWORD 184k
Teisipäev, 7. juuni 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks * (arutelu)
 3.Finantsinstrumentide turud ***I - Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis
 5.Hääletused
  
5.1.Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamine - WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele - UNECE kokkulepe *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.ELi ning Colombia ja Peruu kaubandusleping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.4.Tõhustatud koostöö rahvusvaheliste paaride varasuhete küsimuses *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.5.WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (õigusalane koostöö kriminaalasjades) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.6.Finantsinstrumentide turud ***I (hääletus)
  
5.7.Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I (hääletus)
  
5.8.Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius (hääletus)
  
5.9.2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (hääletus)
  
5.10.Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (hääletus)
  
5.11.Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (hääletus)
  
5.12.ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (hääletus)
  
5.13.Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (hääletus)
  
5.14.Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (hääletus)
  
5.15.Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Euroopa rände tegevuskava välisaspektide hetkeseis ning liikumine uue rändekokkuleppe suunas (arutelu)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Seadusliku rände pakett - Kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava (arutelu)
 12.Euroopa uute oskuste tegevuskava kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 13.Olukord Bangladeshis (arutelu)
 14.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) *** - Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) *** - Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (arutelu)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (arutelu)
 17.Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses - Kosmoseturu edu - Euroopa kosmosetööstuse poliitika (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette otseselt siseturu toimimist mõjutava maksustamise vältimise vastased eeskirjad [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet tutvustas raportit.

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel, Emmanuel Maurel fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Roger Helmer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Costas Mavrides, David Coburn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein ja Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Asepresident andis teada, et hommikul toimus Istanbulis pommirünnak.

°
° ° °

Sõna võtsid Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly ja Burkhard Balz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts ja Ana Gomes.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Hugues Bayet.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.6.2016 protokollipunkt 12.13.


3. Finantsinstrumentide turud ***I - Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber tutvustas raporteid.

Sõna võttis Jonathan Hill (komisjoni liige).

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Anneliese Dodds fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino ja Emmanuel Maurel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Paul Denanot, Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võtsid Jonathan Hill ja Markus Ferber.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 5.6 ja 7.6.2016 protokollipunkt 5.7.


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

4. Parlamendi koosseis

Asepresident ühines omalt poolt kaastundeavaldusega, mille parlamendi president esitas esmaspäeval Gianluca Buonanno perekonnale ja tema fraktsioonikaaslastele.

°
° ° °

Rootsi pädevad ametiasutused on teatanud Peter Eriksson asemel Jakop Dalunde ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 7. juunist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Jakop Dalunde vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamine - WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta, välja arvatud protokolli nende sätete osas, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0238)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.2. Ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele - UNECE kokkulepe *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppe (milles käsitletakse ratassõidukile ning sellele paigaldatavatele ja/või sellel kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ja nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikust tunnustamist (muudetud 1958. aasta kokkulepe)) 3. versiooni sõlmimise kohta [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0239)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.3. ELi ning Colombia ja Peruu kaubandusleping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu lisaprotokolli, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0240)

Parlament kiitis lisaprotokolli sõlmimise heaks.


5.4. Tõhustatud koostöö rahvusvaheliste paaride varasuhete küsimuses *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega antakse luba tõhustatud koostööks kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise valdkonnas rahvusvaheliste paaride varalisi suhteid käsitlevates asjades, mis hõlmavad nii abieluvararežiime kui ka registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0241)

Parlament kiitis nõukogu otsuse eelnõu heaks.


5.5. WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (õigusalane koostöö kriminaalasjades) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses protokolli nende sätetega, mis käsitlevad kohustusi seoses õigusalase koostööga kriminaalasjades ja kuritegude määratlemisega [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0242)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


5.6. Finantsinstrumentide turud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse teatavaid kuupäevi direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0243)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0243)


5.7. Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid kuupäevi määruses (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määruses (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi, ja määruses (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0244)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0244)


5.8. Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Rimantas Šadžius kontrollikoja liikmeks [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)
(Salajane hääletus)

Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (7.6.2016 protokollilisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0245)


5.9. 2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (hääletus)

Raport poliitikavaldkondade arengusidusust käsitleva ELi 2015. aasta aruande kohta [2015/2317(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0246)

Sõnavõtud

Charles Goerens esitas punkti 8 kohta suulise muudatusettepaneku. Suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


5.10. Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (hääletus)

Raport toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitleva uue ühenduse kohta [2015/2277(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0247)


5.11. Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (hääletus)

Raport rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamise ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse, Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) ja avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevuse kohta [2016/2006(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0248)


5.12. ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (hääletus)

Raport ELi koostöö kohta ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes [2015/2275(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0249)


5.13. Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (hääletus)

Raport ebaõiglaste kaubandustavade kohta toiduainete tarneahelas [2015/2065(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0250)


5.14. Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (hääletus)

Raport tehnoloogiliste lahenduste kohta säästva põllumajanduse jaoks ELis [2015/2225(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0251)


5.15. Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (hääletus)

Raport innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamise kohta Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks [2015/2227(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0252)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Raport: Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Raport: Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Raport: Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Raport: Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Raport: Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Raport: Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Raport: Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Euroopa rände tegevuskava välisaspektide hetkeseis ning liikumine uue rändekokkuleppe suunas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa rände tegevuskava välisaspektide hetkeseis ning liikumine uue rändekokkuleppe suunas (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Mike Hookem, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marita Ulvskog, ja Frank Engel.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke oma eelmise sõnavõtu täpsustamiseks, Richard Sulík, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos ja Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez ja Josu Juaristi Abaunz.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Frans Timmermans.

Arutelu lõpetati.


10. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6 teavitas komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses

ECON-komisjoni soovitusega mitte esitada vastuväiteid komisjoni 17. mai 2016. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turgu sondeerivate avaldavate turuosaliste suhtes kohaldatavaid asjakohaseid kokkuleppeid, süsteeme ja protseduure (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva osaistungjärgu lõpuni.


11. Seadusliku rände pakett - Kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava (arutelu)

Komisjoni avaldus: Seadusliku rände pakett (2016/2758(RSP))

Komisjoni avaldus: Kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldustega.

Sõna võtsid Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Carlos Coelho, Tanja Fajon ja Branislav Škripek.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog ja Péter Niedermüller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa ja João Pimenta Lopes.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


12. Euroopa uute oskuste tegevuskava kohta vastu võetud otsus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa uute oskuste tegevuskava kohta vastu võetud otsus (2016/2504(RSP))

Sõna võttis Inés Ayala Sender külastajate rõdul viibinud Hispaaniast Calanda linnast tulnud külastajate rühma kohta.

Marianne Thyssen (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid David Casa fraktsiooni PPE nimel, Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Anne Sander, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog ja Nikolaos Chountis.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward ja Eva Paunova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić ja Bill Etheridge.

Sõna võttis Marianne Thyssen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


13. Olukord Bangladeshis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Bangladeshis (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan ja Ana Gomes.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Sõna võtsid Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Kateřina Konečná ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Bert Koenders.

Arutelu lõpetati.


14. Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) *** - Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) *** - Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli (et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu liidu nimel partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahel [2015/2234(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok tutvustas raporteid.

Sõna võttis Bert Koenders (nõukogu eesistuja) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Werner Langen fraktsiooni PPE nimel, Goffredo Maria Bettini fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld ja Alessia Maria Mosca.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võttis Bert Koenders.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 12.10punkt 12.09 ja 8.6.2016 protokollipunkt 12.11.


15. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonid PPE ja S&D esitasid istungi juhatajale järgmiste ametissenimetamiste taotlused:

INTA-komisjon: Laima Liucija Andrikienė

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon: Laima Liucija Andrikienė

Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks: Daciana Octavia Sârbu Sorin Moisă asemel

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Sorin Moisă Daciana Octavia Sârbu asemel

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


16. Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000038/2016), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel nõukogule: Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000039/2016), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht esitas küsimused.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele B8-0368/2016.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Bill Etheridge ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Bert Koenders.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta koostatud Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmete kohta (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier ja Jeroen Lenaers fraktsiooni PPE nimel Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta koostatud Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmete kohta (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.6.2016 protokollipunkt 12.14.


17. Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses - Kosmoseturu edu - Euroopa kosmosetööstuse poliitika (arutelu)

Raport kosmosealase suutlikkuse kohta Euroopa julgeolekus ja kaitses [2015/2276(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Komisjoni avaldus: Kosmoseturu edu (2016/2731(RSP))

Komisjoni avaldus: Euroopa kosmosetööstuse poliitika (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski tutvustas raportit.

Sõna võttis Marian-Jean Marinescu (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) esines avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski ja Franck Proust.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja João Ferreira.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Constanze Krehl ja Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Cora van Nieuwenhuizen fraktsiooni ALDE nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel kosmoseandmete kasutuselevõtu kohta turul (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 12.15 ja 8.6.2016 protokollipunkt 12.16.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 583.763/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.20.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


1. Lisa - Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika