Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 269kWORD 187k
Tiistai 7. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt * (keskustelu)
 3.Rahoitusvälineiden markkinat ***I - Rahoitusvälineiden markkinat, markkinoiden väärinkäyttö sekä arvopaperitoimitukset ***I (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Äänestykset
  
5.1.Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat yhdenmukaiset tekniset vaatimukset: UNECE-sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.EU:n ja Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Tiiviimpi yhteistyö asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja (rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Rahoitusvälineiden markkinat ***I (äänestys)
  
5.7.Rahoitusvälineiden markkinat, markkinoiden väärinkäyttö sekä arvopaperitoimitukset ***I (äänestys)
  
5.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Rimantas Šadžius (äänestys)
  
5.9.Vuotta 2015 koskeva kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (äänestys)
  
5.10.Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi (äänestys)
  
5.11.Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arviointi (äänestys)
  
5.12.Rauhanoperaatiot – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa (äänestys)
  
5.13.Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa (äänestys)
  
5.14.Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut (äänestys)
  
5.15.Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Euroopan muuttoliikeagendaan liittyvien ulkoisten näkökohtien tilanne: kohti uutta muuttoliikepakettia (keskustelu)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Laillista maahanmuuttoa koskeva paketti - Toimintasuunnitelma kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi (keskustelu)
 12.Euroopan uudesta osaamisen ohjelmasta tehty päätös (keskustelu)
 13.Bangladeshin tilanne (keskustelu)
 14.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian liittyminen) *** - EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselmaesitys) (keskustelu)
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta (keskustelu)
 17.Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa - Avaruusmarkkinoille pääsy - Euroopan avaruusteollisuuspolitiikka (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Rimantas Šadžius


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt * (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoihin suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet esitteli mietinnön.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Roger Helmer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides, David Coburn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein ja Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti tänä aamuna Istanbulissa tapahtuneesta pommi-iskusta.

°
° ° °

Puheenvuorot: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly ja Burkhard Balz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, ja Ana Gomes.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Hugues Bayet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.13.


3. Rahoitusvälineiden markkinat ***I - Rahoitusvälineiden markkinat, markkinoiden väärinkäyttö sekä arvopaperitoimitukset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta eräiden päivämäärien osalta [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber esitteli mietinnöt.

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Anneliese Dodds S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino ja Emmanuel Maurel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Paul Denanot, Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Jonathan Hill ja Markus Ferber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 5.6 ja istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 5.7.


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

4. Parlamentin kokoonpano

Puhemies yhtyi surunvalitteluihin, joita parlamentin puhemies esitti eilen Gianluca Buonannon perheelle ja tämän poliittisen ryhmän jäsenille.

°
° ° °

Toimivaltaiset Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Jakop Dalunde on nimitetty parlamentin jäseneksi Peter Erikssonin tilalle 7. kesäkuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Jakop Dalunde osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka eivät kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0238)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.2. Pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat yhdenmukaiset tekniset vaatimukset: UNECE-sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tarkistuksen 3 tekemisestä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0239)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.3. EU:n ja Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0240)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä lisäpöytäkirjan tekemiselle.


5.4. Tiiviimpi yhteistyö asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön tuomioistuimen toimivaltaa, sovellettavaa lakia sekä päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevissa asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin ja kattavat sekä aviovarallisuussuhteet että rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0241)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston päätökseksi.


5.5. Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja (rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta lisäpöytäkirjan niiden määräysten osalta, jotka koskevat rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja rikosten määritelmiin liittyviä velvoitteita [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0242)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


5.6. Rahoitusvälineiden markkinat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0243)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0243)


5.7. Rahoitusvälineiden markkinat, markkinoiden väärinkäyttö sekä arvopaperitoimitukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta eräiden päivämäärien osalta [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0244)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0244)


5.8. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Rimantas Šadžius (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Rimantas Šadžius tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0183/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)
(salainen äänestys)

Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on pöytäkirjan liitteenä (istunnon pöytäkirja 7.6.2016, liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0245)


5.9. Vuotta 2015 koskeva kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (äänestys)

Mietintö EU:n vuotta 2015 koskevasta kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta [2015/2317(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0246)

Puheenvuorot:

Charles Goerens esitti 8 kohtaan suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti tämän suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, joten sitä ei hyväksytty.


5.10. Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi (äänestys)

Mietintö uudesta kumppanuudesta elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi [2015/2277(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0247)


5.11. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arviointi (äänestys)

Mietintö kansainvälisten tilinpäätösstandardien arvioinnista ja IFRS-säätiön, Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän EFRAGin ja julkisen edun valvontalautakunnan PIOB:n toiminnasta [2016/2006(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0248)


5.12. Rauhanoperaatiot – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa (äänestys)

Mietintö rauhanoperaatioista – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa [2015/2275(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0249)


5.13. Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa (äänestys)

Mietintö hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa [2015/2065(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0250)


5.14. Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut (äänestys)

Mietintö kestävän maatalouden teknisistä ratkaisuista EU:ssa [2015/2225(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0251)


5.15. Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa (äänestys)

Mietintö innovoinnin ja talouskehityksen tehostamisesta tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa [2015/2227(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0252)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Mietintö Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Mietintö Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Mietintö Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Mietintö Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Mietintö Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Mietintö Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Mietintö Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Euroopan muuttoliikeagendaan liittyvien ulkoisten näkökohtien tilanne: kohti uutta muuttoliikepakettia (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan muuttoliikeagendaan liittyvien ulkoisten näkökohtien tilanne: kohti uutta muuttoliikepakettia (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Mike Hookem, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marita Ulvskog, ja Frank Engel.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke tarkentaakseen aiempaa puheenvuoroaan, Richard Sulík, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos ja Elly Schlein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez ja Josu Juaristi Abaunz.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Frans Timmermans.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla siltä osin kuin on kyse tiedon ilmaisevia markkinaosapuolia koskevista asianmukaisista järjestelyistä, järjestelmistä ja menettelyistä markkinoiden tunnustelun tekemisen yhteydessä 17. toukokuuta 2016 annettua komission delegoitua asetusta (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Europarl-sivustolla tämän istuntojakson ajan.


11. Laillista maahanmuuttoa koskeva paketti - Toimintasuunnitelma kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Laillista maahanmuuttoa koskeva paketti (2016/2758(RSP))

Komission julkilausuma: Toimintasuunnitelma kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoi julkilausumat.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, Carlos Coelho, Tanja Fajon ja Branislav Škripek.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog ja Péter Niedermüller.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa ja João Pimenta Lopes.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


12. Euroopan uudesta osaamisen ohjelmasta tehty päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan uudesta osaamisen ohjelmasta tehty päätös (2016/2504(RSP))

Inés Ayala Sender käytti puheenvuoron tuodakseen esille, että lehterillä on vierailijaryhmä Calandan kaupungista Espanjasta.

Marianne Thyssen (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: David Casa PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Anne Sander, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog ja Nikolaos Chountis.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward ja Eva Paunova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić ja Bill Etheridge.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


13. Bangladeshin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Bangladeshin tilanne (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan ja Ana Gomes.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puheenvuorot: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Kateřina Konečná ja Csaba Sógor.

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian liittyminen) *** - EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselmaesitys) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä [2015/2234(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok esitteli mietinnöt.

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Goffredo Maria Bettini S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld ja Alessia Maria Mosca.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 12.10, kohta 12.09 ja istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.11.


15. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja S&D-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

INTA-valiokunta: Laima Liucija Andrikienė

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta: Laima Liucija Andrikienė

Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta: Daciana Octavia Sârbu Sorin Moisăn tilalle

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Sorin Moisă Daciana Octavia Sârbun tilalle.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


16. CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000038/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Parlamentin 11. helmikuuta 2015 Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta antamaan päätöslauselmaan liittyvät jatkotoimet (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000039/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Parlamentin 11. helmikuuta 2015 Yhdysvaltojen senaatin raportista CIA:n käyttämästä kidutuksesta antamaan päätöslauselmaan liittyvät jatkotoimet (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht esitteli kysymykset.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen B8-0368/2016.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Bill Etheridge ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Bert Koenders.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seurannasta (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016)

—   Monika Hohlmeier ja Jeroen Lenaers PPE-ryhmän puolesta CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seurannasta (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.14.


17. Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa - Avaruusmarkkinoille pääsy - Euroopan avaruusteollisuuspolitiikka (keskustelu)

Mietintö avaruusvoimavaroista Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa [2015/2276(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Komission julkilausuma: Avaruusmarkkinoille pääsy (2016/2731(RSP))

Komission julkilausuma: Euroopan avaruusteollisuuspolitiikka (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski esitteli mietinnön.

Marian-Jean Marinescu (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) antoi julkilausumat.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski ja Franck Proust.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl ja Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta avaruusmarkkinoille pääsystä (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 12.15 ja istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.16.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 583.763/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.20.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Rimantas Šadžius

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö